Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent sędziego

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

4 8505 360 brutto / mies.
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • asystent
 • praca stacjonarna
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 5

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Poligonowa 3

Praga-Południe

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Zakres czynności na stanowisku asystenta sędziego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Nasze wymagania

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • posiadanie nieskazitelnego charakteru.

 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;

 • ukończenie 24 lat;

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 22.12.2022
 • pocztą

  ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

 • osobiście

  ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 • własnoręcznie sporządzony życiorys,

 • informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV),

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 • oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*

 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,*

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,*

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-33/22) do dnia 22 grudnia 2022 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Konkurs składa się z trzech etapów

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów) – odbędzie się 5 stycznia 2023 roku;

II etap – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce przeprowadzenia II i III etapu konkursu: Warszawa, ul. Poligonowa 3; dokładna lokalizacja i termin przeprowadzenia powyższych etapów zostanie wskazany wraz z ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do II, a następnie III etapu konkursu.

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.