Oferta pracy

Asystent Sędziego

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

  • Wrocław

    Wrocław, dolnośląskie
  • ogłoszenie wygasło 19 dni temu
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • asystent

Twój zakres obowiązków

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 155 § 2 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. 2013.1228)

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystent Sędziego

w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1 – w pełnym wymiarze etatu.

Nasze wymagania

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata.

O nas

Wykaz wymaganych dokumentów:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2. własnoręcznie sporządzony życiorys wraz z informacją o przebiegu kariery zawodowej;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy);

4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

5. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

7. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów przyszłej rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną (dotyczy ewentualnej listy rezerwowej) do pobrania na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakładce oferty pracy;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć również inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

1) termin złożenia dokumentów: do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 15.00

2) miejsce złożenia dokumentów:

a) bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

ul. Sądowa 1, parter, czynne w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00 - z przerwą na dezynfekcję w godz. 11:30 - 12:00 oraz 15:00 -15:30; od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 - z przerwą na dezynfekcję w godz. 11:30 -12:00;

b) drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego)

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu”

na adres:

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap I: wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

Etap II: test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

Etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje dodatkowe:

1) lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu będą wywieszane w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu ul. Sądowa 1 oraz publikowane na stronie Sądu Okręgowego we Wrocławiu (www.wroclaw.so.gov.pl zakładka: oferty pracy),

2) zgłoszenia niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone,

3) kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane,

4) dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego we Wrocławiu pod numerem telefonu (71) 37 04 305.

I etap konkursu i ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu nastąpi w dniu 26 listopada 2021 r.; po zakończeniu I etapu lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu (www.wroclaw.so.gov.pl zakładka: oferty pracy) oraz wywieszona w siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 26 listopada 2021 r. do godz. 15.00;

II etap konkursu odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. w sali nr 324 (III piętro) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, o godz. 8.30;

III etap konkursu odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. w sali nr 324 (III piętro) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 o godz. 13.00;

5) Komunikat zawierający informację o wyniku konkursu oraz listę rezerwową zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu (www.wroclaw.so.gov.pl) w zakładce oferty pracy oraz wywieszony w siedzibie sądu najpóźniej w dniu 7 grudnia 2021 r. do godz. 15.00.

6) Kandydaci, którzy nie znaleźli się na liście zakwalifikowanych do zatrudnienia lub na liście rezerwowej mogą odebrać oryginały dokumentów /dyplom, zaświadczenia, certyfikaty itp./ osobiście w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego we Wrocławiu – pokój 315 - po zakończeniu konkursu lub na wniosek kandydata będą one odsyłane pocztą.

7) prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej: