Oferta pracy

Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Marii Skłodowskiej-Curie 3a

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,

 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),

 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,

 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowego lekarza,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1,

 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej

 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

To oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony na okres 3 lat w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,

 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,

 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,

 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

 • Benefity

 • dofinansowanie nauki języków

 • preferencyjne pożyczki

 • napoje

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • bezzwrotne zapomogi

Przebieg postępowania konkursowego

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce tj.:

 • posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie,

 • nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 wyżej wymienionej ustawy,

 • spełniają wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,

 • oświadczą, że w przypadku zakwalifikowania się do zatrudnienia w wyniku niniejszego konkursu, Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.

 • Kandydaci zgłaszający swój udział w konkursie proszeni są o przesyłanie aplikacji (wszystkie wymagane dokumenty) za pomocą przycisku APLIKUJ.

 • Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w polskiej wersji językowej.

 • Termin nadsyłania aplikacji to 22.08.2021 r. godz. 23.59 - decyduje data wpływu dokumentów odnotowana przez system rekrutacyjny.

 • Rozstrzygnięcie konkursu dokonywane jest w oparciu o analizę dokumentacji dostarczonej przez kandydatów.

 • Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej GUMed https://praca.gumed.edu.pl/48945.html.

 • Uczelnia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 • Ostateczną decyzję o zatrudnieniu rekomendowanego kandydata przez Komisję Konkursową podejmuje Rektor.

Wymagane dokumenty

 • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:

 • oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 • oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,

 • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),

 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem

 • (jeśli dotyczy) wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,

 • (jeśli dotyczy) potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach,

 • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,

 • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego (opcjonalnie).

 • Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się https://praca.gumed.edu.pl/21876.html.