Ta oferta pracy jest nieaktualna od 91 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Asystent w Narodowym Instytucie Leków

 • Warszawa, mazowieckie
 • Asystent
 • 23.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Dyrektor Narodowego Instytutu Leków ogłasza konkurs otwarty na stanowiska:

  Asystent w Narodowym Instytucie Leków
  Miejsce pracy: Warszawa
  Opis zadań:
  • Rozwój nowych postaci produktów leczniczych;
  • Rozwój instrumentalnych technik analitycznych (GC-FID, GC-NPD, GC-MS, LC-UV, LC-MS/MS, LC-HRMS, ICP-MS, LC-ICP-MS);
  • Opracowanie nowych metod preparatyki laboratoryjnej;
  • Udział w opracowaniu wyników prowadzonych badań;
  • Udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji.

  Warunki ogólne

  Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w:

  • Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1158 ze zm.)
  • Regulaminie pracy Komisji ds. Działalności Naukowej Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków (NIL), tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub równoważny oraz co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
   • Być autorem lub współautorem co najmniej 2 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część A lub B) zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
   • Być autorem lub współautorem patentu lub zgłoszenia patentowego;
   • Zrealizować lub realizować własne prace naukowo-badawcze, np. w ramach specjalnego grantu lub projektu przyznanego przez instytucję rządową (np. diamentowy grant, PRELUDIUM NCN) lub prywatną (np. przyznane fundusze na badania naukowe).

   Wymagania dodatkowe:

  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
  • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowym atutem będzie potwierdzenie znajomości certyfikatem);
  • Wiedza w zakresie postaci produktów leczniczych szczególnie postaci celowanych;
  • Umiejętność biegłego posługiwania się podstawowymi metodami chemii analitycznej;
  • Chęć wykonywania pracy naukowej;
  • Ciekawość poznawcza;
  • Umiejętność pracy w grupie, jak również zdolność do pracy samodzielnej.
  Spis dokumentów wymaganych w zgłoszeniu konkursowym
  • Życiorys (maksymalnie 1 strona).
  • List motywacyjny.
  • Kopia dyplomu, zaświadczenie o ukończonej pracy magisterskiej.
  • Certyfikat z języka angielskiego (dodatkowy atut).
  • Informacja o pracy magisterskiej.
  • Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym: publikacje, wyróżnienia, stypendia, nagrody, szkolenia itp.).
  • Opinia przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata.
  • Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
  • Oświadczenie dotyczące podstawowego miejsca pracy.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).

   Warunki i oferta pracy:

  • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czas pracy.
  • Praca w znaczącej instytucji naukowej.
  • Pakiet socjalny.
  • Wsparcie merytoryczne, praktyczne i organizacyjne.
  • Praca naukowa z możliwością poznania najnowocześniejszych trendów w zakresie postaci farmaceutycznej produktów leczniczych, jak i instrumentalnych metod badawczych oraz powiększenia posiadanego dorobku naukowego, realizacja pracy doktorskiej.

   

  Miejsce i sposób składania dokumentów:

  Oferty w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowiska asystenta w Narodowym Instytucie Leków – PM” należy składać do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie NIL, ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa, w Dziale Kadr, Płac i Organizacji, III piętro, pokój 346 (dopuszcza się możliwość aplikowania w formie elektronicznej dla kandydatów z zagranicy na adres: [email protected])

   

   

  O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu, rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin rozmowy kwalifikacyjnej planowany jest na dzień 8 czerwca  2018 r., w siedzibie NIL.

   

  Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

   

  Na podstawie oceny złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie wyłoniony kandydat, którego kandydatura, po rozstrzygnięciu konkursu, podlega opinii Rady Naukowej.

   

  O zatrudnieniu, warunkach pracy i płacy decyduje Dyrektor NIL.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.