Oferta pracy
BPPWŁ.ZA.110.12.2021
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Asystent w Zespole Regionalnego Systemu Innowacji

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12

Śródmieście

Łódź

Twój zakres obowiązków

 • współudział w prowadzeniu analiz i ewaluacji oraz opracowywaniu raportów;

 • zbieranie i przetwarzanie danych oraz prowadzenie badań i analiz na potrzeby opracowywania i monitorowania dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie regionalnym;

 • współudział w realizacji badań (jakościowych i ilościowych) zgodnych z aktualnymi potrzebami Biura;

 • tworzenie i obróbka materiałów graficznych (np. szablonów, wykresów, ilustracji, zdjęć, map);

 • współudział w organizacji prac regionalnych grup roboczych i tematycznych;

 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, prezentacji multimedialnych, wydawnictw i innych w zależności od aktualnych potrzeb;

 • współpraca z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego oraz innymi w zakresie niezbędnym do prowadzenia analiz, badań i innych zadań wynikających z Planu Pracy Biura.

Nasze wymagania

 • posiadanie udokumentowanego wyższego wykształcenia inżynieryjnego lub magisterskiego z zakresu grafiki komputerowej lub magisterskiego z zakresu filologii, sztuk pięknych/projektowych, ekonomii, socjologii, geografii, gospodarki przestrzennej lub zarządzania,

 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o samorządzie województwa,

 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel),

 • umiejętność obsługi programów graficznych (np. GIMP),

 • posiadanie cech osobowości: wysokie kompetencje interpersonalne, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analizy i syntezy informacji.

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 • w przypadku obywatelstwa innego niż polskie, udokumentowana znajomość języka polskiego,

 • zdolności organizacyjne,

 • samodzielność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych zadań,

 • umiejętność analizy krytycznej i logicznego myślenia,

 • posługiwanie się oprogramowaniem GIS (np. MapInfo, ArcGis, QGIS),

 • wiedza ogólna z zakresu monitoringu i ewaluacji dokumentów strategicznych,

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • wiedza na temat RPO WŁ / FEŁ.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Asystent w Zespole Regionalnego Systemu Innowacji.

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 miejsca pracy, każde w wymiarze 1 etatu

Data publikacji ogłoszenia: 24 listopad 2021 r.

Termin składania ofert: do 16 grudnia 2021 r.

Nabór prowadzony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Planowania

Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi wynosi więcej niż 6%.

Warunki pracy:

• Środowisko pracy: pomieszczenia biurowe w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, windy, schody. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami i interesariuszami. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, przyjmuje interesariuszy. Jednostka mieści się w obiekcie nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

• Środki pracy: komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka, faks i typowe narzędzia

do pracy biurowej.

• Wymagania psychologiczne i zdrowotne: praca wymaga zaangażowania, dokładności, staranności, aktywności, dobrej komunikatywności i odporności psychicznej na stres.

• Oświetlenie naturalne i sztuczne.

Oferta kandydata musi zawierać:

• list motywacyjny;

• życiorys zawodowy (CV);

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; https://bip.bppwl.lodzkie.pl/ckeditor_assets/attachments/466/kwestionariusz_osobowy2019.pdf

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kompetencje i doświadczenie zawodowe;

Oświadczenia: https://bip.bppwl.lodzkie.pl/ckeditor_assets/attachments/468/oswiadczenie_2019.pdf

•oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

•oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub kserokopia ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego spełnianie tego warunku;

•oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne;

•oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

•oświadczenie o zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

•oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;

•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska asystenta i jego dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w przypadku załączenia zdjęcia kandydata, numeru telefonu, i/lub adresu e-mail.

•podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów składających aplikacje podczas ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze; https://bip.bppwl.lodzkie.pl/ckeditor_assets/attachments/439/zal_1_reg_nab_2019.pdf

•w przypadku posiadania obywatelstwa innego niż polskie, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Wraz z ofertą kandydat może złożyć dokumenty, w szczególności w postaci artykułów, publikacji, opracowań lub referencji wskazujących na spełnienie wymagań dodatkowych (pożądanych) wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12 91-051 Łódź, pok. 712 lub przesłać pocztą na adres Biura, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić dopisek: „Nabór na stanowisko asystenta w Zespole Regionalnego Systemu Innowacji, nr BPPWŁ.ZA.110.12.2021 w terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe zasady naboru określa „REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi”. https://bip.bppwl.lodzkie.pl/ckeditor_assets/attachments/381/reg_nab_bppwl.pdf