Audytor Bezpieczeństwa

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 08.08.2019
 • Ważna jeszcze 14 dni (do 07.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. jest spółką technologiczną świadczącą usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych. Działając jako platforma technologiczna i prawna, będzie stymulowała rozwój innowacji w polskich przedsiębiorstwach oraz umożliwi optymalizację procesów związanych z budowaniem nowoczesnej administracji publicznej.

  Audytor Bezpieczeństwa
  Miejsce pracy: Warszawa

  Opis stanowiska:

  • prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania (SZBI/CD),
  • dostarczenie danych do doskonalenia SZBI/CD oraz informacji o ryzykach związanych z bezpieczeństwem informacji w procesach biznesowych,
  • wsparcie organizacji w zakresie usuwania zidentyfikowanych niezgodności,
  • raportowanie wyników audytów wewnętrznych do Komitetu Ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • nadzór nad wykonywaniem przeglądów bezpieczeństwa u kluczowych dostawców usług IT.

  Wymagania:

  • wyksztacenie wyższe kierunkowe,
  • posiadanie certyfikatów, takich jak CIA, CISA, CISM, CISSP, ISO27001 Lead Auditor, ISO22301 Lead Auditor,
  • wiedza poparta doświadczeniem z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i ochroną infrastruktury krytycznej,
  • doświadczenie w realizacji usług doradczych z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu systemów informatycznych, audytu wewnętrznego,
  • umiejętności agregowania informacji z wielu źródeł, sporządzania raportów i dokumentacji,
  • praktyczna znajomość obowiązujących standardów i norm z zakresu audytu i bezpieczeństwa informacji, w szczególności ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301, ISO/IEC31000, ISO 27005, COBIT, ITIL, OWASP, CIS, CCM

  Oferujemy:

  • opiekę medyczną,
  • wsparcie merytoryczne oraz możliwość rozwoju,
  • przyjazną atmosferę pracy w miłym otoczeniu,
  • urozmaicony zakres realizowanych zadań,
  • kontakt z nowoczesnymi technologiami informatycznymi,
  • stabilne zatrudnienie i atrakcyjne warunki finansowe.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Przesłanie do spółki Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w organizacji („Spółka”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.  a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali przesłane CV w naszej bazie, prosimy o umieszczenie dodatkowo w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę – Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w organizacji moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jestem świadomy/a, że mam prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected], lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  2)      Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  a)       w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  b)       w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych fakultatywnych podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  c)       dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  d)       w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;

  e)       w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, 
  a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

  4)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez dwa lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie 
  i przez czas wymagany przepisami prawa.

  5)      Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną lub elektroniczną.

  6)      Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany prawo do przenoszenia danych osobowych.

  7)      Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8)      Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3d) i 3e) powyżej, z przyczyn związanych 
  z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

  9)      W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych, przepisami prawa, 
  w tym Kodeksu pracy podanie danych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.