Audytor wewnętrzny

Sąd Rejonowy w BiałymstokuO firmie

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Adama Mickiewicza 103

Białystok

OGŁOSZENIE Nr K-111-6/20

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:
Audytora wewnętrznego
Miejsce pracy: Białystok

wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Cetryfied Internal Auditor (CIA), Cetryfied Government Auditing Professional (CGAP), Cetryfied Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Cetryfied Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2019.742).

Zakres obowiązków i wymagań, które należy spełniać na tym stanowisku szczegółowo są określone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl (zakładka – OFERTY PRACY).


Wykaz dokumentów:

 1. zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-6/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. wyciąg z dowodu osobistego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku audytora;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.       potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście Biuro Podawcze (parter, przy wejściu do budynku) lub przesyłać za pośrednictwem poczty:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok 
z dopiskiem nr konkursu K-111-6/20 
w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.

OGŁOSZENIE Nr K-111-6/20

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:
Audytora wewnętrznego

wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Cetryfied Internal Auditor (CIA), Cetryfied Government Auditing Professional (CGAP), Cetryfied Information System Auditor (CISA), Association of Chartered Cetryfied Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, brak toczących się przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (t.j.Dz.U.2019.742).

Zakres obowiązków i wymagań, które należy spełniać na tym stanowisku szczegółowo są określone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl (zakładka – OFERTY PRACY).


Wykaz dokumentów:

 1. zgłoszenie do konkursu, z podaniem oznaczenia konkursu K-111-6/20 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae;
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. wyciąg z dowodu osobistego;
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku audytora;
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych;
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.       potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty należy składać osobiście Biuro Podawcze (parter, przy wejściu do budynku) lub przesyłać za pośrednictwem poczty:
Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok 
z dopiskiem nr konkursu K-111-6/20 
w terminie do dnia 18 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie archiwalne