Audytor wewnętrzny

17 Terenowy Oddział Lotniskowy GdańskO firmie

17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk

Marii Konopnickiej 13

Gdańsk

17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk

Audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Gdańsk

Kierownictwo

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzona umową na okres próbny, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Zatrudnienie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2020 r.

Wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 2.133,60 zł (zależne od wysługi lat)

Obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego w 17.TOL wynika z art. 274 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, który nakazuje prowadzenie audytu wewnętrznego jednostkom budżetowym, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym dochodów lub wydatków przekracza wysokość 40 000 tys. zł.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnych z art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony w latach 2003-2006 z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo (umyślne i nieumyślne) i przestępstwo skarbowe (umyślne  i nieumyślne),
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Umiejętności i predyspozycje: 

Od kandydata na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO wymaga się:

 • minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych (preferowane w instytucjach realizujących zadania inwestycyjne);
 • Od kandydata na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO wymaga się:
 • znajomości zagadnień z zakresu:
  • finansów publicznych,
  • rachunkowości budżetowej,
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • procedur budżetowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego;
 • znajomości Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 • zdolności analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii;
 • umiejętności obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • niezależne badanie systemów zarządzania i obiektywna ocena kontroli zarządczej, w tym procedur kontroli zarządczej, o których mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych;
 • realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania instytucji;
 • ocena dotycząca w szczególności:
  • zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi  w jednostce procedurami wewnętrznymi,
  • efektywności, skuteczności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansami,
  • oceny systemu lub sposobu gromadzenia środków budżetowych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
 • realizacja zadań audytowych i kontrolnych na podstawie rocznych planów audytu i kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 • realizacja czynności doradczych na wniosek Szefa lub z własnej inicjatywy;
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
 • realizacja zadań zawartych w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), w szczególności zawartych w art. 272-296.

SKŁADANE OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających list motywacyjny oraz życiorys do dnia 21.01.2020 r. za pomocą przycisku Aplikuj
Kontakt telefoniczny: 261 21 34 35 lub 261 21 34 03.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest 17.Terenowy Oddział Lotniskowy  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Konopnickiej 13. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez 17.Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku. Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 17.Terenowy Oddział Lotniskowy z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Audytor wewnętrzny

Kierownictwo

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony poprzedzona umową na okres próbny, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Zatrudnienie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.02.2020 r.

Wysokość wynagrodzenia brutto miesięcznie: od 2.133,60 zł (zależne od wysługi lat)

Obowiązek zatrudnienia audytora wewnętrznego w 17.TOL wynika z art. 274 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych, który nakazuje prowadzenie audytu wewnętrznego jednostkom budżetowym, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym dochodów lub wydatków przekracza wysokość 40 000 tys. zł.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zgodnych z art. 286 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self-Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony w latach 2003-2006 z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo (umyślne i nieumyślne) i przestępstwo skarbowe (umyślne  i nieumyślne),
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Umiejętności i predyspozycje: 

Od kandydata na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO wymaga się:

 • minimum 2 letniego doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych (preferowane w instytucjach realizujących zadania inwestycyjne);
 • Od kandydata na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO wymaga się:
 • znajomości zagadnień z zakresu:
  • finansów publicznych,
  • rachunkowości budżetowej,
  • ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • procedur budżetowych,
  • kodeksu postępowania administracyjnego,
  • przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego;
 • znajomości Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego;
 • zdolności analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania oraz jasnego prezentowania wniosków i opinii;
 • umiejętności obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych.

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • niezależne badanie systemów zarządzania i obiektywna ocena kontroli zarządczej, w tym procedur kontroli zarządczej, o których mowa w art. 68 ustawy o finansach publicznych;
 • realizacja czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania instytucji;
 • ocena dotycząca w szczególności:
  • zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi  w jednostce procedurami wewnętrznymi,
  • efektywności, skuteczności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu, a także ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansami,
  • oceny systemu lub sposobu gromadzenia środków budżetowych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem;
 • realizacja zadań audytowych i kontrolnych na podstawie rocznych planów audytu i kontroli oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 • realizacja czynności doradczych na wniosek Szefa lub z własnej inicjatywy;
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej;
 • realizacja zadań zawartych w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), w szczególności zawartych w art. 272-296.

SKŁADANE OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

 • życiorys wraz z listem motywacyjnym;
 • oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających list motywacyjny oraz życiorys do dnia 21.01.2020 r. za pomocą przycisku Aplikuj
Kontakt telefoniczny: 261 21 34 35 lub 261 21 34 03.

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest 17.Terenowy Oddział Lotniskowy  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Konopnickiej 13. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez 17.Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku. Podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 17.Terenowy Oddział Lotniskowy z siedzibą przy ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.”

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy