Oferta pracy
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji i późniejszego ewentualnego zatrudnienia.
 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące , od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikował/a Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził/a Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
 
Informujemy, że:
 
Pana/Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. w tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem [email protected] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]
 
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli złożonych dokumentów nie zwraca.

Audytor wewnętrzny

Małopolskie Centrum Doskonalenia NauczycieliO firmie

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lubelska 23

Kraków

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Kraków

Wymiar etatu: 0,5 etatu

Liczba stanowisk: 1   

 1. Wymagania niezbędne:
 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Governmemt Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA0, Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),Certified Financial Sevices Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożył w latach 2003- 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu (w tym: termin składania aplikacji, obowiązki oraz wymagane dokumenty) dostępne są na stronie MCDN oraz BIP:

https://www.pracuj.pl/aplikuj/audytor-wewnetrzny-krakow,oferta,1001078984

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej   „RODO”)   oraz   przepisy   obowiązującego   Kodeksu   pracy,   uprzejmie   informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).


ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Audytor wewnętrzny

Wymiar etatu: 0,5 etatu

Liczba stanowisk: 1   

 1. Wymagania niezbędne:
 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego: jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Governmemt Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA0, Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA),Certified Financial Sevices Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożył w latach 2003- 2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta lub
 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu (w tym: termin składania aplikacji, obowiązki oraz wymagane dokumenty) dostępne są na stronie MCDN oraz BIP:

https://mcdn.edu.pl/mcdn/oferty-pracy-w-mcdn/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-audytor-wewnetrzny-05-etatu-1osoba/

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej   „RODO”)   oraz   przepisy   obowiązującego   Kodeksu   pracy,   uprzejmie   informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, (zwany dalej „Pracodawca”).

Ogłoszenie archiwalne