Ta oferta pracy jest nieaktualna od 108 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Audytor wewnętrzny

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 04.12.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Okręgowy w Krakowie

  Audytor wewnętrzny

  Miejsce pracy: Kraków

  Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie

  ogłasza nabór, w drodze konkursu, na stanowisko

  audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Krakowie

   

  Liczba wolnych stanowisk: 1 stanowisko audytora wewnętrznego

   (pełny wymiar czasu pracy) 

  Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Krakowie

   
  Zakres zadań:

  Realizacja zadań audytu wewnętrznego:

  - zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MRiF 2016 r. poz.28);

  - wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (t.j. Dz.U. 2018 poz.506);

  - przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu, jak również w uzasadnionych przypadkach – poza planem audytu;

  - sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego, wykonywanie czynności doradczych, konsultacyjnych, wykonywanie wniosków usprawniających funkcjonowanie jednostki;

  - przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu wewnętrznego.

   
  Konkurs składa się z trzech etapów:

  1/ etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

  2/ etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności,

  3/ etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

   
  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego

  w Krakowie.      

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu (wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia) umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynku sądu Okręgowego w Krakowie oraz na stronie internetowej sądu (www.krakow.so.gov.pl), najpóźniej na 7 dni przed terminem drugiego etapu.

  Wymagania niezbędne:

   Stanowisko audytora wewnętrznego może zajmować osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. która nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. posiadająca wykształcenie wyższe;
  6. posiadająca następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

  - jeden z certyfikatów:

  Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA),

  lub

  - złożyła w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym, egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów;

  lub

  - ma uprawnienia biegłego rewidenta;

  lub

  - dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.


  Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa wyżej, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:

  a) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,

  b) realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);

  c)  nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524).

  7) posiadająca nieposzlakowaną opinię;

  8) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku audytora wewnętrznego.


  Wymagania dodatkowe:

  1.wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;

  2. znajomość przepisów regulujących ustrój i organizację sądownictwa powszechnego oraz finansów publicznych;

  3. co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku audytowa wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych lub udokumentowane doświadczenie w realizowaniu (prowadzeniu) audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych;

  4. doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych;

  5. umiejętność obsługi programu ACL na poziomie co najmniej średnim oraz doświadczenie w jego praktycznym wykorzystywaniu, połączone z umiejętnością pozyskiwania danych z systemów bazodanowych;

  6. znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz rachunkowości;

  7. umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy Office, Word i Excel – poziom zaawansowany);

  8. znajomość systemu SAP;

  9. umiejętność organizacji pracy, kreatywność, zdolność analitycznego myślenia;

  10. dyspozycyjność, komunikatywność;

  11. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie,
  • CV z informacją o przebiegu zatrudnienia,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w pkt.6 wymagań niezbędnych i inne kwalifikacje (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy itp.),
  • kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy (do pobrania na stronie  www.krakow.so.gov.pl),
  • oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o nie prowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  Zgłoszenie, CV, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

   

  Kandydat składa wymagane dokumenty - w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. – bezpośrednio  w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Krakowie lub przesyła drogą pocztową (za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) z podaniem oznaczenia konkursu  -              

  Konkurs na stanowisko audytora wewnętrznego KD.SO.-111-40/18

  na adres:

  Sąd Okręgowy w Krakowie

  Oddział Kadr

  ul. Przy Rondzie 7

  31-547 Kraków

   

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.