Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta

 • Tomaszów Mazowiecki, łódzkie
 • POW 10/16 pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 20 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GMINA-MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

  Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta

  Miejsce pracy: Tomaszów Mazowiecki

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Wykonywanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami działu VI ustawy z dnia 27 sierpnia
  2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), którego celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze m.in.:

  • opracowywanie procedury audytu wewnętrznego,
  • przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie zadań audytowych na zlecenie poza rocznym planem audytu,
  • prowadzenie akt audytu wewnętrznego,
  • przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego,
  • prowadzenie analiz obszarów w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,
  • ustalenie przyczyn oraz określenie skutków ryzyk zaistniałych nieprawidłowości i uchybień,
  • realizacja doradczej funkcji audytu w tym: składanie wniosków i propozycji usprawnienia   działalności jednostki i systemu kontroli zarządczej,
  • monitorowanie wykonania zaleconych działań naprawczych poprzez audyty sprawdzające

  Warunki pracy:

  • pomieszczenia nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządów ruchu – budynek Urzędu Miasta, ul. POW 10/16, (schody, brak windy w budynku),
  • praca przy komputerze,
  • praca w terenie, delegacje.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, administracja),
  • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  1. jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  2. złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  3. uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  4. dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
  5. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.

  Oferujemy:

  • udział w kształtowaniu Masta
  • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
  • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, nieoprocentowane pożyczki)
  • przyjazna atmosfera pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz do dnia 11 września 2019 roku.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego                 (z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. POW 10/16,) moich danych osobowych zamieszczonych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego procesu naboru.

  ……………………………………, dnia …………………………………………. podpis ………………………………………….

         miejscowość