Oferta pracy

Audytor Wewnętrzny

Polskie Radio S.A.O firmie

Polskie Radio S.A.

aleja Niepodległości 77/85

Warszawa

POLSKIE  RADIO  S.A.

ogłasza rekrutację na stanowisko
audytor wewnętrzny
w Biurze Audytu i Kontroli

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • współudział w opracowywaniu i realizację rocznego oraz 5-letniego planu strategicznego audytu wewnętrznego,
 • realizację zadań audytowych (zapewniających, doradczych, czynności sprawdzających) zgodnie ze standardami IIA, w tym identyfikację nieprawidłowości, formułowanie zaleceń/rekomendacji poaudytowych i monitoring ich wdrażania,
 • wspieranie komórek organizacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i systemem kontroli wewnętrznej,
 • pozyskiwanie danych w zakresie aktualnego poziomu zidentyfikowanych ryzyk,
 • ocenę zgodności działania Spółki w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych i procedur wewnętrznych oraz inicjowanie opracowań regulacji wewnętrznych i praktyk usprawniających,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,
 • opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Spółce.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w organizacji zatrudniającej co najmniej kilkaset osób,
 • min. 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań audytowych,
 • praktyczna wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • rzetelność, dokładność i dociekliwość w realizacji czynności audytowych oraz sporządzaniu dokumentacji audytu wewnętrznego,
 • umiejętność wyciągania wniosków,
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i zdolności komunikacyjne,
 • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego i/lub posiadanie jednego z certyfikatów: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA.

Oferujemy:

 • bogaty program socjalny (dofinasowanie do wypoczynku, biletów do kina i teatru, karty Multisport),
 • prywatną opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 • doskonałą lokalizację przy metrze.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny można składać drogą elektroniczną za pomocą przycisku Aplikuj w terminie do 7.11.2020 r.
W tytule e-maila prosimy podać dopisek: BAiK – audytor wewnętrzny

Prosimy o zamieszczenie poniżej klauzuli w ofercie rekrutacyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko audytor wewnętrzny, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem poinformowany/na, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie jej ważności, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją określonego celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [email protected]

 

……………..………………………………………………..

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

Uwagi dodatkowe:
 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy