Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Audytor wewnętrzny

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa-Instytut Audiowizualny

Wałbrzyska 3/5

Mokotów

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • opracowywanie na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka rocznego planu audytu,

 • realizacja zadań audytowych oraz przedstawianie niezależnych i obiektywnych ocen,

 • przeprowadzanie czynności sprawdzających,

 • sporządzanie rocznej informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,

 • świadczenie czynności doradczych,

 • zapewnienie obsługi organizacyjnej audytu wewnętrznego;

 • koordynacji zarządzania ryzykiem w instytucji,

 • gromadzeniu oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz innych dokumentów niezbędnych do przygotowywania oświadczenia Dyrektora o stanie kontroli zarządczej,

 • przedkładaniu Dyrektorowi projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej;

 • prowadzenia ewidencji kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w FINA w książce kontroli,

 • koordynacji działań związanych z wykonywaniem w FINA kontroli i audytów realizowanych przez inne podmioty kontrolne,

 • gromadzenia materiałów pokontrolnych,

 • nadzoru nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nadzoru nad realizacją wniosków,

 • monitorowania wykonania wniosków i zaleceń;

 • kierowanie skarg, wniosków i petycji do załatwienia lub rozpatrzenia przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne FINA lub inne właściwe organy,

 • monitorowanie terminowości załatwiania skarg, wniosków i petycji przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Skarg, Wniosków i Petycji, w tym udzielanie informacji o sposobie załatwienia skarg, wniosków i petycji,

 • sporządzanie rocznego sprawozdania ze sposobu rozpatrywania skarg i wniosków i petycji,

 • przygotowanie zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim;

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie lub prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 • zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • wykształcenie wyższe (mile widziane prawo, ekonomia, finanse);

 • kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego (zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych);

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętności analityczne;

 • dobra organizacja pracy;

 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji;

 • umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office

O nas

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny (FINA) jest państwową instytucją kultury podlegającą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja zajmuje się gromadzeniem, katalogowaniem, restaurowaniem i udostępnianiem zbiorów i materiałów filmowych i około-filmowych oraz dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, a także współtworzeniem, produkcją, rejestracją i promocją dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu emisji w mediach publicznych i prywatnych. FINA prowadzi też działalność edukacyjną, kulturalno - oświatową i wydawniczą oraz wykorzystuje nowe technologie do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej.