Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Biolog - Biotechnolog

 • pomorskie
 • Specjalista
 • 04.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (CWBP) to unikatowa jednostka badawcza afiliowana przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i związana z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. W ramach międzynarodowego konsorcjum EU-OPENSCREEN Centrum prowadzi badania przesiewowe bibliotek chemicznych w poszukiwaniu nowych leków, wykorzystując inteligentny system przesiewowy AGAMEDETM o dużej wydajności analitycznej.
   
  W związku z rozwojem poszukujemy kandydata na stanowisko
  Biolog - Biotechnolog

  Opis stanowiska i podstawowe obowiązki:

  • zaangażowanie w eksperymenty oparte o system AGAMEDETM;
  • obsługa najnowocześniejszych urządzeń i instrumentów analitycznych;
  • prowadzenie kultur komórek macierzystych i nowotworowych;
  • przygotowanie buforów i roztworów;
  • projektowanie systemów reporterowych i esejów komórkowych;
  • tworzenie i aktualizacja dokumentacji badawczej;
  • praca w systemie jakości GLP.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe biotechnologiczne, biologiczne lub pokrewne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • bardzo dobra organizacja pracy;
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • zainteresowania naukowe z dziedziny biologii molekularnej i biotechnologii.

  Dodatkowymi atutami będą:

  • doświadczenie w zakresie prowadzenia kultur in vitro komórek ssaczych, owadzich lub roślinnych;
  • znajomość technik molekularnych (w szczególności PCR, Western Blotting, chromatografia);
  • doświadczenie w obsłudze mikroskopów fluorescencyjnych;
  • znajomość metod statystycznych i metodyki prowadzenia badań naukowych;
  • publikacje w czasopismach naukowych.

  Oferujemy:

  • pracę w renomowanej instytucji;
  • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju naukowego (m.in. staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, realizacja międzynarodowych projektów badawczych);
  • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia własnych kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych;
  • świadczenia socjalne (dofinansowanie wczasów, karty Multisport);
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania.
   
  Jak aplikować?

   
  I. Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  1. Podanie do Dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (www.ibch.poznan.pl), w którym musi znajdować się oświadczenie o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia obecnej rekrutacji, w tym do zamieszczenia mojego imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie internetowej ICHB PAN. Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Zapoznałam/zapoznałem się także z informacją dotyczącą ochrony danych (klauzula informacyjna).”
  Uwaga: zgłoszenia bez tego oświadczenia będą kasowane.
   
  2. CV.
  3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra / inżyniera / licencjusza.
  4. List motywacyjny z odniesieniem do warunków jakie powinien spełniać kandydat,
  opisanych w ogłoszeniu.
  5. Dodatkowym atutem będzie dołączenie:
  a) Informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem:
  • listy publikacji naukowych, liczby ich cytowań (bez autocytowań) i indeksu Hirscha;
  • listy wynalazków, patentów, opracowań wdrożeniowych;
  • informacji o kierowaniu lub udziale w projektach badawczych;
  • informacji o odbytych stażach naukowych;
  • informacji o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach;
  • informacje o doświadczeniu w opiece nad studentami.
  b) referencji lub danych kontaktowych osób mogących wystawić referencje.
     
  II. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj teraz z tematem „Konkurs 06/2019” w formie załącznika w formacie PDF.
  Jeśli wysyłka drogą elektroniczną jest niemożliwa, akceptowane są też zgłoszenia przesłane na adres Sekretariatu Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – ul. Noskowskiego 12/14, 61- 704 Poznań, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko biologa /biotechnologa – 06/2019”. Proszę nie przysyłać oryginałów dokumentów.

  III. Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 lipca 2019 r (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia).

  IV. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  V. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 sierpnia 2019 r.

  VI. Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

  VII. Warunki zatrudnienia:
  • Wymiar czasu pracy: 1 etat
  • Preferowana data rozpoczęcia pracy: 1 września 2019 r.
  • Wynagrodzenie
  a) podstawowe: 2800 zł brutto/miesiąc
  b) dodatkowe (udział w grantach naukowych)
   

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062 (zwanego w dalszej części Instytutem).

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: [email protected]

  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na wolne stanowisko.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

  5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane: w celu realizacji procesu obecnej rekrutacji przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie zniszczone.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.