Oferta pracy

Business Development Consultant

Groupon

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 13 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Proaktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktu (telefon, email, spotkania, zoom meeting)

 • Prezentowanie Groupon jako wyjątkowej okazji dla firm do pozyskiwania nowych klientów

 • Konstruowanie i negocjowanie ofert, spełniających oczekiwania klientów Groupon

 • Pogłębianie wiedzy na temat działalności z poszczególnych branż

 • Regularne osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych

 • Współpraca z wewnętrznymi zespołami w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości

 • Rozumienie trendów sezonowych potrzebnych do rozwijania biznesu.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie średnie

 • Swobodne komunikowanie się w języku angielskim będzie atutem

 • Praktyczna wiedza i min. 2 letnie doświadczenie w sprzedaży transakcyjnej w roli handlowca odpowiedzialnego za rozwój biznesu na określonym terytorium lub określonego produktu

 • Doświadczenie w budowaniu relacji i pozyskiwaniu klientów sektora MSP, oraz drobnych przedsiębiorców

 • Doświadczenie w zarządzaniu relacjami z partnerami, negocjacjach sprzedażowych i rozwiązywaniu problemów

 • Proaktywność w samodzielnym pozyskiwaniu klientów, w tym aktywny cold calling

 • Umiejętność myślenia strategicznego i proaktywnego proponowania rozwiązań w celu osiągnięcia założonego celu

 • Dostosowanie się i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji; otwartość w obliczu nowych wyzwań lub trudnych rozmów

 • Wysoki stopień staranności i odpowiedzialności, umiejętność priorytetyzacji zadań

 • Przestrzeganie wysokich standardów uczciwości i etyki pracy

 • Doświadczenie w pracy z Salesforce lub innym systemem CRM jest dodatkowym atutem

To oferujemy

 • Jesteśmy firmą typu "best of both worlds". Jesteśmy wystarczająco duzi, aby mieć zasoby i skalę, ale jednocześnie na tyle mali, że każda osoba ma zaskakująco dużo autonomii i może wywierać znaczący wpływ na rozwój naszego biznesu. Jesteśmy ciekawi, zabawni, energiczni i mamy obsesję na punkcie pomagania lokalnym firmom w rozwoju. Czy to brzmi jak fascynujące miejsce pracy?

 • Oferujemy szereg benefitów — oprócz tych standardowych jak prywatna opieka medyczna, karta Multisport czy ubezpieczenie na życie, partycypujemy w kosztach użytkowania Internetu podczas pracy zdalnej oraz sprzęcie niezbędnym do wykonywania pracy w domu (biurko, krzesło, itp.). Wyróżnia nas również brak dress code’u w miejscu pracy, możliwość udziału w licznych akcjach charytatywnych, spontaniczne nagrody, ścieżki rozwoju czy udział w Akademii Kompetencji. Oprócz tego Groupon to przede wszystkim ludzie, dzięki którym osiągamy sukcesy, z czego jesteśmy bardzo dumni

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • program emerytalny

 • brak dress code’u

 • inicjatywy dobroczynne

 • Internet subsidy / home office equipment subsidy

You’ll spend time on the following:

 • Proactive acquisition of new business partners via the available contact channels (telephone, email, meetings, zoom meetings),

 • Presenting Groupon as a unique opportunity for companies to acquire new customers,

 • Constructing and negotiating offers that meet the expectations of Groupon customers,

 • Expanding knowledge about the activities of individual industries,

 • Regularly achieving and exceeding sales targets,

 • Cooperation with internal teams to ensure the highest quality standards,

 • Understanding the seasonal trends needed to grow your business.

We’re excited about you if you have:

 • Secondary education

 • Communicative English knowledge will be an advantage

 • Practical knowledge and min. 2 years of experience in transactional sales as a Sales Person responsible for business development in a specific territory or a specific product

 • Experience in building relationships and acquiring clients from the MSP sector

 • Experience in managing relationships with partners, sales negotiations and problem solving

 • Proactivity in independent customer acquisition, including active cold calling

 • The ability to think strategically and proactively propose solutions in order to achieve the set goals

 • Adaptation and the ability to make quick decisions; openness in the face of new challenges or difficult conversations

 • High degree of diligence and responsibility, the ability to prioritize tasks

 • Adhering to high standards of integrity and work ethics

 • Experience in working with Salesforce or another CRM system is an additional advantage

Our tasks include developing and preparing an effective marketing campaign that takes into account the expectations and needs of our partners.

As a E-commerce Sales Representative, you will be responsible for proactively acquiring new business (beauty) partners operating throughout Poland. We provide you with the necessary work tools and the latest technological tools. We are looking for a true team player and a person who easily initiates projects related to the development of its categories (beauty) and markets.

We're a "best of both worlds" kind of company. We're big enough to have resources and scale, but small enough that a single person has a surprising amount of autonomy and can make a meaningful impact. We're curious, fun, a little intense, and kind of obsessed with helping local businesses thrive. Does that sound like a compelling place to work?

We offer a number of benefits - in addition to the standard ones, such as private medical care, Multisport card or life insurance, we participate in the costs of using the Internet when working remotely and the equipment necessary to work at home (desk, chair, etc.). We are also distinguished by the lack of a dress code at the workplace, the opportunity to participate in numerous charity events, spontaneous awards, development paths or participation in the Competence Academy. In addition, Groupon is primarily people who make us successful, which we are very proud of.

Groupon

Groupon is an experiences marketplace that brings people more ways to get the most out of their city or wherever they may be. By enabling real-time mobile commerce across local businesses, live events and travel destinations, Groupon helps people find and discover experiences––big and small, new and familiar––that make for a full, fun and rewarding life. Groupon helps local businesses grow and strengthen customer relationships––resulting in strong, vibrant communities. Even with thousands of employees spread across multiple continents, we still maintain a culture that inspires innovation, rewards risk-taking and celebrates success.

We're a "best of both worlds" kind of company. We're big enough to have resources and scale, but small enough that a single person has a surprising amount of autonomy and can make a meaningful impact. We're curious, fun, a little intense, and kind of obsessed with helping local businesses thrive. Does that sound like a great way to grow your career?

Przewiń do profilu firmy