Oferta pracy

Klauzuala informacyjna dla kandydata. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Accord Healthcare Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7; 02-677 Warszawa (dalej jako „Accord” lub „Administrator”). 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Polska. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: a) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Accord (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy); b) w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne, niewymagane przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Accord (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom usług zewnętrznych, w tym dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom rekrutacyjnym. Dodatkowo, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane firmie macierzystej Intas Pharmaceuticals Ltd. (Corporate House, No. Sola Bridge, S. G. Highway, Thalthis, Ahmedabad – 380 054, Indie) i innym członkom naszej Grupy do celów sprawozdawczości wewnętrznej, zgodności i zapewnienia usług w zakresie zapewniania jakości wewnątrz grupy, a także do innych szczegółowo określonych celów w naszej Polityce prywatności i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub jeśli jest to konieczne w naszych uzasadnionych interesach. Więcej informacji na ten temat oraz informacji o członkach Grupy znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności pod adresem: https://www.accord-healthcare.com/pl/ w zakładce „Polityka Prywatności”. 5. Niektórzy członkowie Grupy Accord i zewnętrzni dostawcy usług są zlokalizowani w krajach, w których przepisy prawa (według Komisji Europejskiej) nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak w krajach EOG, na przykład Intas Pharmaceuticals Ltd. oraz Lambda Therapeutics Research, Ltd. Administrator oraz członkowie Grupy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem wykorzystaniu danych osobowych. Ponadto takie transfery są zazwyczaj wspierane przez zobowiązania umowne pomiędzy takimi podmiotami i/lub stronami trzecimi w celu zapewnienia, że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz inne środki ochrony danych. Aby uzyskać dalsze informacje na temat transferu poza Europejski Obszar Gospodarczy i/lub określonych metod ochrony, należy skontaktować się z [email protected] 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Accord, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Accord Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Accord prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody prawo do przenoszenia danych osobowych. 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Accord prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 11. W przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę podanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu pracy, podanie danych jest dobrowolne. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałym zakresie, w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podanie danych jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Commercial Assistant CIS / Специалист коммерческого отдела (страны СНГ)

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.About the company

  • Taśmowa 7, Warszawa
    Warszawa, Masovian
  • Valid for 14 days
    until: 30 Jun 2021
  • Remote recruitment
  • contract of employment
  • full-time
  • assistant

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.

Taśmowa 7

Warszawa

Your responsibilities

We are looking for an action oriented and customer focussed Commercial Assistant to support our operations in the CIS territories, this role’s primary responsibility is to support the commercial workflow including preparation of tender documentation, requests for supply and liaising with Business Partners and authorities across the CIS region. You will actively search for new tender opportunities and preform profitability analysis for selected products, while maintaining various internal databases on pricing and tender history as well as supporting Business Partners with managing sales of Accord products. You’ll will work closely with other departments across the business to ensure a smooth transaction from start to finish, including Quality, Supply Chain & Logistics, Regulatory and customer Service, to ensure sales targets are achieved.

Нам нужен энергичный и целеустремленный специалист по коммерческим вопросам, который обладает клиент-ориентированным подходом, для поддержки нашей работы в странах СНГ. Основная роль заключается в поддержке коммерческого рабочего процесса, включая подготовку тендерной документации, запросов на поставку и поддержание связи с бизнес-партнерами и госучреждениями в странах СНГ. Вы будете заниматься активным поиском новых тендеров и анализировать рентабельность выбранной продукции, вести внутренние базы данных о ценах и прошедших тендерах, а также помогать бизнес-партнерам в реализации продаж продукции Accord. Вы будете тесно сотрудничать с другими отделами, в том числе с отделом по обеспечению качества, отделом поставок, логистики, отделом по работе с клиентами, а также с отделом по регуляторным вопросам, с целью обеспечения непрерывного процесса продаж от начала до конца.

Our requirements

• Experienced in working in the Commercial Department within the Pharmaceutical industry

• Excellent interpersonal and communication skills

• Fluent in written and spoken English and Russian is a must

• Experience in work with preparation of tender documentation is essential

• Strong business acumen and customer orientation

• Good Excel & MS Office skills

• Flexible to travel and changing work load with high levels of planning and organisation required

• Written & Spoken Ukrainian will be an asset

• Опыт работы в коммерческом отделе в фармацевтической отрасли

• Отличные коммуникативные навыки и способность поддерживать межличностные отношения

• Свободное владение английским и русским языком (письменным и устным) - обязательно

• Наличие опыта работы с подготовкой тендерной документации обязательно

• Целеустремленность, гибкость мышления и клиентоориентированность

• Хорошее знание программ Excel и MS Office

• Готовность к командировкам и к изменениям рабочей нагрузки, умение планировать и организовывать свой рабочий день

• Знание украинского языка (письменного и устного) будет преимуществом

What we offer

• Reloction package to Poland with cost related to work permit

• Stable employment based on a full-time employment contract

• Attractive remuneration and benefits package (Multisport card, private medical care and group insurance)

• co-financing of up to 14 days of vacation

• International and dynamic working environment

• Excellent opportunities for professional and personal development

• Релокационный пакет при переезде в Польшу, который включает покрытие стоимости получения разрешения на работу

• Стабильное трудоустройство на основании договора на полную занятость

• Конкурентную зароботную плату и социальный пакет (карта Multisport, индивидуальное медицинское обслуживание и коллективное страхование)

• Дополнительную оплату 14 дней отпуска

• Работу в международном динамически развивающейся компании

• Отличные возможности для профессионального и личностного роста

ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP. Z O. O.

Accord Healthcare is an award-winning generic and biosimilar pharmaceutical company driven to thinking differently so that more patients around the world have access to the essential and affordable medicines that they need.

Accord Healthcare one of the fast-growing global pharmaceutical companies in the world and has one of the most extensive sales, marketing and distribution network in Europe. Moreover, with operations in over 85 countries worldwide, and a pan-European footprint of more than 45 countries, Accord Healthcare develops, manufactures and distributes affordable medicines, and has one of the most active launch programmes in the European pharmaceutical sector.

Scroll to the company’s profile
This is how we work
This is how we work

What makes Accord Healthcare a great workplace?

Check link to video: https://vimeo.com/350258297

If you are interested, please send your CV in English via ‘Aplikuj’ button.