Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Commodity Buyer

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 10.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Nidec Corporation is closely associated with approximately 230 group companies all over the world. Nidec is the world's No.1 comprehensive motor manufacturer handling "everything that spins and moves", miniature to gigantic. Aspiring to achieve still higher growth, each group company is enhancing its technical capabilities and competitive edge, while Nidec is positively striving in the area of M&A for companies that have highly-reputed engineering capabilities in motor-related fields. www.nidec.com

  In accordance with plans of opening our office in Katowice we are looking:

  Commodity Buyer
  Miejsce pracy: Katowice
  nr ref. CB. Zak./NMA/05/2019

  Your responsibilities will include:

  • To propose to the NIDEC MOTORS & ACTUATORS (NMA) Purchasing Commodity Manager a purchasing strategy for the respective commodities for global NMA suppliers,
  • To define the target panel by commodity with a scope of 3 years, taking into account new project requirements,
  • To develop a 3-year business plan by commodity and by supplier,
  • To draw-up a yearly productivity action plan in accordance with the P&L budget,
  • To identify best-in-class suppliers who match our strategy and selection criteria,
  • To ensure the quality of purchased components in collaboration with the Purchasing Quality team,
  • To participate in the selection of suppliers for each project, validate the final choice and ensure the supplier is fully integrated into the project,
  • To participate in "make or buy" decisions,
  • To report monthly the commodity results.

  Ideally, you will bring:

  • Successfully graduated studies in engineering or business administration, with a focus on purchasing,
  • 3-5 years professional experience in purchasing (different types of commodities), preferably in the automotive industry,
  • Excellent negotiation and communication skills in English,
  • Assertiveness, decision-making ability and a high degree of commitment and resistance to stress as well as team orientation,
  • Flexibility and ability to work in a matrix structure,
  • Cross-cultural competence,
  • German, Polish, Spanish, Chinese language skills would be a plus,
  • Strong knowledge of MS-Office applications and ERP system.

   

  If you are interested in this challenging and interesting position in an international environment, we are looking forward to your application.

  Administrator danych osobowych jest firma NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. z siedzibą w Ul. Skarbowa 36, 32-005 Niepołomice, informuje, że dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, a podanie danych jest obowiązkowe na podstawie Kodeksu Pracy. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu i modyfikacji danych.
  W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż Kodeks Pracy prosimy o zamieszczenie na CV klauzuli. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o.o. teraz i w przyszłości.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim na adres [email protected] podając w tytule maila nr referencyjny oferty lub pocztą na adres NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o. o., ul. Skarbowa 36, 32-005 Niepołomice.

  Klauzula informacyjna dla kandydata w procesie rekrutacji do
  NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z o. o. w Niepołomicach

  Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) sp z o.o., ul. Skarbowa 36, 32-005 Niepołomice (dalej zwana: „Nidec”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

  Z kim można się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

  Mogą Państwo skontaktować z nami w każdej chwili pisząc na adres e-mail [email protected]

  Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która będzie w naszej grupie zajmowała się sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, powiadomimy Was o tym.

  W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy w Nidec dane osobowe?

  Zgodnie z RODO, przesłankami przetwarzania danych osobowych może być zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane, konieczność wykonania umowy zawartej przez Nidec z osobą, której dane osobowe są przetwarzane, szczególny obowiązek prawny, nałożony na Nidec przez obowiązujące przepisy prawa, konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane, konieczność wykonania przez Nidec zadania realizowanego w interesie publicznym lub konieczność zrealizowania prawnie uzasadnionego celu Nidec.

  W zawiązku z powyższym, Państwa dane osobowe, jako uczestników procesu rekrutacyjnego, przetwarzane są przez Nidec w następujących celach:

  a) la zrealizowania procesu rekrutacyjnego, a także przyszłych procesów rekrutacyjnych w razie zgłoszenia takiego życzenia, na podstawie przepisów prawa (dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, m.in. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) oraz dodatkowo na podstawie zgody (tę podstawę przetwarzania nazywamy dalej „zgodą”) w zakresie danych, które zostały przez Państwa przekazane Nidec w CV oraz w liście motywacyjnym, a w szczególności:

  • płci,
  • numeru telefonu,
  • adresu email,
  • fotografii,
  • adresu IP stacji roboczej.

  b)w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Oznacza to, że w Państwa przypadku, jako kandydatów do pracy w Nidec, dane osobowe uzyskiwane są przy rozpoczęciu procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów prawa, a co do niektórych typów danych, na podstawie Państwa zgody.

   Komu przekazywane są dane osobowe?

  Nidec przekazuje Państwa dane osobowe:

  a)odbiorcom danych osobowych takim jak podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, działające na zlecenie Nidec.

  b)podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Nidec, takim jak firmy obsługujące systemy teleinformatyczne, agencje ochrony, podmioty świadczące usługi doradcze, rekrutacyjne, konsultacyjne, audytowe, dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, działające na zlecenie Nidec,

  c)innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

   zy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

  Na chwilę obecną Nidec nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, Norwegię, Liechtenstein oraz Norwegię). W przypadku, gdy Nidec podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG, zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.

   Czy dane osobowe są pozyskiwane z innych źródeł?

  W przypadku brania udziału w rekrutacji prowadzonej za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji lub portali, Nidec wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych przekazanych w toku tej rekrutacji, przekazanych nam przez podmioty pośredniczące (agencje i firmy pośredniczące w zatrudnieniu).

  Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

  Nidec nie przetwarza danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Oznacza to, że z danych osobowych Nidec będzie korzystać, odpowiednio:

  a)przez czas prowadzenia konkretnej lub wielu rekrutacji (w zakresie zgody udzielonej przez kandydata). W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku jednorazowej rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez czas jej prowadzenia i okres do trzech miesięcy po zamknięciu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych w toku wielu rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dwunastu miesięcy od chwili otrzymania zgłoszenia.

  b)Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres trzech lat od zakończenia rekrutacji, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań związanego z rekrutacją.

  Czy dokonujemy profilowania danych osobowych?

  Nidec lub podmioty działające na nasze zlecenie mogą przeprowadzać analizy otrzymanych zgłoszeń za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i wykonywać ich oceny pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Możemy również prosić Państwa o wypełnienie określonych kwestionariuszy i ankiet, z których wyniki będą nam pomocne w ocenie Państwa kandydatury. Dokonujemy tego w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.

  Nidec nie dokonuje jednak zautomatyzowanej analizy Państwa danych prowadzącej do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących kandydatów, pracowników lub współpracowników, ani nie dokonuje opracowań przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań.

  Jakie mam prawa?

  Prosimy pamiętać, że przysługują Państwu następujące prawa:

  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych lub do Was (w zakresie określonym art. 20 RODO).

  b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Was zgody przed jej cofnięciem.

  c) w szczególnych sytuacjach możecie w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Nidec danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest prawnie usprawiedliwiony interes Nidec lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu sprzeciwu, Nidec nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Nidec wykaże, że istnieją:

  - ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

  -podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek w Nidec na adres firmy, tj. ul. Skarbowa 36, 32-005 Niepołomice lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected]

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

  Przysługuje Państwu również możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nidec narusza przepisy RODO

  Zgoda

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Bez względu na powyższe, udział w procesie(ach) rekrutacyjnym jest dobrowolny.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.