Oferta pracy

Członek Zarządu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony

„ACS” Sp. z o.o.O firmie

  • Warszawa, mazowieckie

  • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
  • Pełny etat
  • Dyrektor

Rada Nadzorcza „ACS” Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 49

(nr KRS: 0000312312)

 

ogłasza

 

na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2020.735 z późn. zm.) oraz uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ACS” Sp. z o.o. z dnia 14 lutego
2017 roku

 

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

 

CZŁONEK ZARZĄDU DS. BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONYNumer ref.: Miejsce pracy: Warszawa
Pisemne zgłoszenie kandydatów należy przesłać wyłącznie pocztą za potwierdzeniem odbioru lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony”, w sekretariacie spółki „ACS” Sp. z o.o. (Biurowiec „Sonata”, IX piętro, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02 – 146 Warszawa). Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 8 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.
W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być składane jedynie w formie papierowej.
 
Członek Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony będzie odpowiedzialny za następujące obszary działalności Spółki: świadczenie usług kontroli bezpieczeństwa oraz usług ochrony osób i mienia (ochrona fizyczna oraz zabezpieczenia techniczne).
 
Zgłoszenie powinno zawierać:

a) list motywacyjny;
b) życiorys (cv) zawierający informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia, a w szczególności wykształcenia, przebiegu pracy zawodowej i ukończonych szkoleniach zawodowych;
c) oświadczenie kandydata i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów;
d) informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy kandydat ma miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - informacje wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz właściwy organ państwa, w którym kandydat ma miejsce zamieszkania, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
e) oświadczenie kandydata o prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych
i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe;
f) oświadczenie kandydata o sankcjach administracyjnych nałożonych na kandydata lub inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata;
g) oświadczenie o ukończonych studiach wyższych lub o posiadaniu wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą i uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (tytuł magistra lub równorzędny);
h) oświadczenie o co najmniej 5 letnim stażu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
i) oświadczenie o co najmniej 3 letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
j) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
k) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
l) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
m) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 pkt 1 i pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2020.735 z późn. zm.);
n) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem kwalifikacyjnym.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedstawienie Radzie Nadzorczej dodatkowych dokumentów oraz wskazanie osób mogących udzielić referencji.
 
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu przyjmowania zgłoszeń, w obecności co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej.
 
Zgłoszenia niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w biurze spółki „ACS” Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49. O terminie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
b) znajomość branży świadczenia usług kontroli bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia oraz ochrony lotnictwa cywilnego;
c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
w tym zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji oraz szkoleń i rozwoju pracowników;
d) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
e) kompetencje niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce.
 
Kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki od dnia ukazania się ogłoszenia następujące materiały informacyjne o Spółce:
  • Sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok (ostatnie zatwierdzone sprawozdanie przez Zgromadzenie Wspólników);
  • Uchwała Rady Nadzorczej nr 268 / 2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. bezpieczeństwa i ochrony wraz z załącznikami;
  • Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2017 roku;
  • Akt Założycielski Spółki (tekst jednolity).
Spółka nie umożliwia sporządzenia kopii w/w dokumentacji.
 
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.
 
Do rozpatrzenia CV, niezbędne jest umieszczenie w ich treści zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 Proponowana treść zgody poniżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz w CV przez "ACS" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49 (KRS: 0000312312) na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych znajdują się pod adresem: https://a-cs.pl/?page_id=1059
 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy