Członek Zarządu - Główny Księgowy - Wiceprezes ds. finansowych

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej PodwawelskaO firmie

 • Komandosów 1
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 6 dni temu
 • Pracodawca nie wymaga CV
 • Dyrektor/Prezes

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Podwawelska

Komandosów 1

Kraków

RADA NADZORCZA

Spółdzielni Mieszkaniowej " Podwawelska" w Krakowie

30-334 Kraków, ul. Komandosów 1

tel. 12 266-13-06; e-mail: [email protected]

ogłasza konkurs na stanowisko:

Członek Zarządu - Główny Księgowy - Wiceprezes ds. finansowych

Wymagania konieczne: 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych dotyczących działalności Spółdzielni a w szczególności przepisów prawa z zakresu mieszkalnictwa, zagadnień finansowych, prawa pracy

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • zgłoszenie  i oświadczenie - do pobrania ze strony Spółdzielni www.smpodwawelska.pl
 • zwięzły zarys strategii i bieżącej polityki zarządzania Spółdzielnią
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w konkursie
 • kserokopie lub odpisy świadectw pracy oraz referencje z ostatnich miejsc pracy
 • kwestionariusz osobowy

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: " Konkurs na stanowisko Członka Zarządu-Głównego Księgowego (Wiceprezesa ds. finansowych) Spółdzielni Mieszkaniowej " Podwawelska" w Krakowie - NIE OTWIERAĆ (na kopercie nie należy umieszczać danych osobowych kandydata) w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Komandosów 1  lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia, tj. do 28.07.2020r. 

Rada Nadzorcza Zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu oraz konsultacje u firmy zewnętrznej.

O zakwalifikowaniu się do konkursu oraz terminie jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Warunki konkursu i wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy