Oferta pracy

Członek Zarządu

AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Kraków, małopolskie

 • Ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • Dyrektor/Prezes
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza spółki Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien:

 1. spełniać łącznie poniższe warunki:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (posiadanie statusu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem),
  • legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami,
 2. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 6. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a,b,d
 4. inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy