Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Członek Zarządu Nadzorujący Podejmowanie Decyzji Inwestycyjnych

TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.O firmie

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor, prezes

Twój zakres obowiązków

 • przygotowanie strategii działania Towarzystwa,

 • przygotowywanie propozycji nowych produktów i usług mających zwiększyć skalę działania Towarzystwa,

 • sprawowanie nadzoru nad podległymi obszarami działalności Towarzystwa, w tym nad jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa, a w szczególności sprawowanie kontroli wykonania zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Towarzystwa,

 • sprawowanie stałego nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zewnętrzne zadań na rzecz Towarzystwa,

 • organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,

 • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Nasze wymagania

 • Spełnianie łącznie poniższych wymagań jest warunkiem koniecznym:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych (posiadanie statusu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem),

 • staż pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji – w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych,

 • doświadczenie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu w zakresie czynności związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz stosowaniem strategii inwestycyjnych w instytucji rynku finansowego, w tym z podejmowaniem na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku, decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, lub doświadczenie związane pełnioną funkcją członka zarządu towarzystwa i nadzorowaniem czynności związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

 • Wiedza w zakresie instrumentów finansowych, zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, działalności inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnych, doradztwa inwestycyjnego, strategii inwestycyjnych oraz analiz rynku, w tym analizy ekonomicznej, fundamentalnej i technicznej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia w związku ze sprawowanymi funkcjami.

 • 2. Brak określonych w przepisach prawa ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

 • 3. Posiadanie jednego z wymienionych certyfikatów lub tytułów:

 • stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,

 • tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta,

 • tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych,

 • ukończone studia Master of Business Administration (MBA),

 • certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

 • certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

 • certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

 • zaliczony pozytywnie wynik egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

To oferujemy

 • Pracę w TFI, którego strategia inwestycyjna głównego funduszu koncentruje się wokół skrupulatnie wyselekcjonowanych aktywów dłużnych zabezpieczonych na nieruchomościach, jak również wokół inwestycji na zasadzie equity w spółkach podejmujących działania mające na celu finansowanie przedsięwzięć na rynku nieruchomości,

 • Udział w ciekawych projektach

 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia

 • Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • służbowy telefon do użytku prywatnego

 • komputer do użytku prywatnego

 • kawa / herbata

 • paczki świąteczne

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1. oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 i 2,

2. życiorys (CV),

3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków