Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

 • Łódź, łódzkie
 • Dyrektor/Prezes
 • 22.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"

  KONKURSU NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU

  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŚRÓDMIEŚCIE”

  Oferty należy składać do dnia 10 rudnia 2018 r. w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni w dni robocze lub przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” ul. Wigury 15, 90-302 Łódź z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać”. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani żadnych znaków.

  W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty/kuriera decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego.

  Rada Nadzorcza na piśmie i telefonicznie zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego lub odrzuceniu oferty.

  Regulamin konkursu dostępny jest  na stronie Spółdzielni www.srodmiescie.lodz.pl

  Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

  Miejsce pracy: Łódź

  I. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne oraz zarządzanie, dopuszcza się kierunki techniczne.
  2. 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym zarządzającym zespołem ludzkim.
  3. Dobra znajomość przepisów prawa spółdzielczego i ustawy o własności lokali oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.
  4. Umiejętność zarządzania majątkiem i finansami spółdzielni.
  5. Pozytywna komunikacja z członkami spółdzielni.
  6. Ogólna znajomość współczesnych koncepcji zarządzania, zasad komunikacji społecznej i umiejętność kierowania zespołem pracowników oraz dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy.
  7. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
  8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
  9. Niekaralność, w tym także za przestępstwo skarbowe.
  10. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
  11. Pełna dyspozycyjność.
  12. Dobra znajomość obsługi komputera.
  13. Znajomość przepisów Statutu SMŚ dotyczących zakazu konkurencji oraz spełnieniu warunków i nienaruszaniu zakazów, o których mowa w tych przepisach.
  14. Nieprowadzenie przez kandydata, jego małżonka lub jego krewnych, w linii prostej, działalności konkurencyjnej wobec SM „Śródmieście” (rodzącej sytuację konfliktu interesów).

  II. APLIKACJA KANDYDATA W KONKURSIE POWINNA ZAWIERAĆ

  1. List motywacyjny.

  2. CV.

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (oryginały do wglądu należy posiadać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).

  5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe (certyfikaty, zaświadczenie o ukończonych szkoleniach, referencje etc.).

  6. Aktualne zaświadczenie KRS o niekaralności wydane w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia dokumentów.

  7. Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (oryginał do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).

  8. Koncepcję zarządzania SM „Śródmieście” oraz wizję i strategię działania na najbliższe lata (w dalszym postępowaniu konkursowym – omówienie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z RN).

  9. Oświadczenia:

  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  2. o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym określonym w ogłoszeniu o konkursie;

  3. o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w szczególności o nieuczestniczeniu jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub wykonujących usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi;

  4. o braku konfliktu interesów, w tym o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni;

  5. o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni;

  6. o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe;

  7. o niepodleganiu przepisom ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz.1721);

  8. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb postępowania konkursowego.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych )”.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 15 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do SM "Śródmieście" z siedzibą w Łodzi  przy ul. Wigury 15 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do rozstrzygnięcia konkursu.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.