Członek Zarządu Spółki ZIK

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP Z O O W TRZCIANCEO firmie

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP Z O O W TRZCIANCE

Stefana Żeromskiego 15

Trzcianka

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP Z O O W TRZCIANCE

Rada Nadzorcza
Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance
 
ogłasza konkurs na stanowisko:

Członka Zarządu

Miejsce pracy: Trzcianka
 1. Nazwa i adres Spółki:

  Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o. o.
  ul. Żeromskiego 15
  64-980 Trzcianka
  tel. 67 216 83 08
  www.zik.trzcianka.com.pl
 1. Stanowisko objęte konkursem – Członek Zarządu Spółki ZIK.
 1. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki musi spełniać następujące wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze lub odpowiednie wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnienie innych niż wymienione w pkt a-c wymagań określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 ust. 2 Ksh.
 1. Warunki jakie powinno spełniać zgłoszenie do konkursu:

1) Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi;
 • oświadczenie o dopełnieniu lub niepodleganiu obowiązkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki;
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji;
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, a także potwierdzające znajomość języków obcych;

2) Dokumenty dołącza się w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata odpisach.

 1. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata:
  • Zgłoszenia należy składać osobiście lub za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie Spółki przy ul. Żeromskiego 15 w Trzciance w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza ZIK Sp. z o.o. zs w Trzciance - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki - Nie otwierać";
  • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31.07.2020 roku do godz. 14.00 w siedzibie Spółki, sekretariat lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
 1. Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej:
  1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej.
  2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
   • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem kapitałowych spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek prawa handlowego;
   • znajomość zasad prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego;
   • wiedzę w zakresie zarządzania mieniem komunalnym;
   • znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników;
   • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania;
   • komunikatywność werbalną i pisemną;
   • znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych w zakresie działania spółki;
   • znajomość zagadnień wodociągowo-kanalizacyjnych.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: www.zik.trzcianka.com.pl oraz stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.bip.trzcianka.pl


Rada Nadzorcza
Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance
 
ogłasza konkurs na stanowisko:
Członka Zarządu
 1. Nazwa i adres Spółki:

  Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o. o.
  ul. Żeromskiego 15
  64-980 Trzcianka
  tel. 67 216 83 08
  www.zik.trzcianka.com.pl
 1. Stanowisko objęte konkursem – Członek Zarządu Spółki ZIK.
 1. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki musi spełniać następujące wymagania formalne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane techniczne, ekonomiczne lub prawnicze lub odpowiednie wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 2. co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnienie innych niż wymienione w pkt a-c wymagań określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. korzysta z pełni praw publicznych;
 6. posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
 7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwa, o których mowa w art. 18 ust. 2 Ksh.
 1. Warunki jakie powinno spełniać zgłoszenie do konkursu:

1) Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi;
 • oświadczenie o dopełnieniu lub niepodleganiu obowiązkowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki;
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji;
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach, a także potwierdzające znajomość języków obcych;

2) Dokumenty dołącza się w oryginałach lub poświadczonych przez kandydata odpisach.

 1. Termin i miejsce złożenia zgłoszenia kandydata:
  • Zgłoszenia należy składać osobiście lub za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie Spółki przy ul. Żeromskiego 15 w Trzciance w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza ZIK Sp. z o.o. zs w Trzciance - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki - Nie otwierać";
  • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 31.07.2020 roku do godz. 14.00 w siedzibie Spółki, sekretariat lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki).
 1. Zagadnienia, które w szczególności będą oceniane w rozmowie kwalifikacyjnej:
  1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji funkcjonowania Spółki oraz odpowiada na pytania członków Rady Nadzorczej.
  2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:
   • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem kapitałowych spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek prawa handlowego;
   • znajomość zasad prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego;
   • wiedzę w zakresie zarządzania mieniem komunalnym;
   • znajomość zagadnień związanych z kierowaniem zakładem pracy i zespołami pracowników;
   • umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania;
   • komunikatywność werbalną i pisemną;
   • znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych w zakresie działania spółki;
   • znajomość zagadnień wodociągowo-kanalizacyjnych.
 2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: www.zik.trzcianka.com.pl oraz stronie BIP Urzędu Miejskiego Trzcianki: www.bip.trzcianka.pl

Ogłoszenie archiwalne