Oferta pracy

Członek Zarządu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Prusa we WrocławiuO firmie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Prusa we Wrocławiu

Damrota 43A

Wrocław

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. B. Prusa we Wrocławiu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa
we Wrocławiu, ul. Damrota 43a,
ogłasza konkurs na stanowisko

Członka Zarządu

Miejsce pracy: Wrocław
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe - kierunkowe wykształcenie budowlane,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i znajomość prawa pracy,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego i spółdzielczego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • udokumentowanie faktu uzyskania absolutorium w przypadku doświadczenia zawodowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pełna dyspozycyjność,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
 • pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO, które weszło w życie z dniem 25.05.2018r.),
 • oraz oświadczenie o treści:
 • „Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest SM im. B. Prusa we
  Wrocławiu, ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia”
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko Członka Zarządu z prowadzonej działalności  konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego informacji
  dotyczących działalności Spółdzielni,
 • pisemna koncepcja pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółdzielni na najbliższe lata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na kierowniczym stanowisku.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tylko dopiskiem: „konkurs na Członka Zarządu” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Damrota 43a w terminie do dnia 02.02.2021r. do godz. 14.00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data
i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.

 

 


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa
we Wrocławiu, ul. Damrota 43a,
ogłasza konkurs na stanowisko
Członka Zarządu
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe - kierunkowe wykształcenie budowlane,
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
 • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i znajomość prawa pracy,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa budowlanego i spółdzielczego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność,
 • udokumentowanie faktu uzyskania absolutorium w przypadku doświadczenia zawodowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej,
 • pełna dyspozycyjność,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
 • pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO, które weszło w życie z dniem 25.05.2018r.),
 • oraz oświadczenie o treści:
 • „Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest SM im. B. Prusa we
  Wrocławiu, ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław i przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia”
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na stanowisko Członka Zarządu z prowadzonej działalności  konkurencyjnej wobec spółdzielni,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej,
 • oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego informacji
  dotyczących działalności Spółdzielni,
 • pisemna koncepcja pracy na stanowisku Członka Zarządu Spółdzielni na najbliższe lata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na kierowniczym stanowisku.

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej tylko dopiskiem: „konkurs na Członka Zarządu” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu, ul. Damrota 43a w terminie do dnia 02.02.2021r. do godz. 14.00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data
i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.

 

 

Ogłoszenie archiwalne