Oferta pracy

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail:[email protected]
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22-1 Kodeksu Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn.zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Diagnosta laboratoryjny

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuO firmie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Fredry 10

Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

poszukuje do pracy w

Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa:

Diagnosty laboratoryjnego
Miejsce pracy: Poznań
Uczelniane Laboratorium Koronawirusa jest nowoczesnym laboratorium wirusologicznym, specjalizującym się w diagnostyce molekularnej wirusa SARS-CoV2. Praca w ULK-a daje szansę na pogłębienie własnej wiedzy i umiejętności w zakresie biologii molekularnej dzięki stałemu i bezpośredniemu kontaktowi z ekspertami w tej dziedzinie oraz dzięki możliwości wykorzystania najnowocześniejszych urządzeń.
Szczegółowe informacje o naszych laboratoriach na www.ump.edu.pl

Kandydaci powinni posiadać:

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (warunek obligatoryjny)
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, ewentualnie doświadczenie w pracy o charakterze naukowo-badawczym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera, baz danych, arkusza Excell

Oferujemy następujące warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (umowa cywilnoprawna)
 • praca w systemie zmianowym, od poniedziałku do niedzieli, w systemie całodobowym (zmienna liczba godzin pracy dziennie, uzależniona od bieżących potrzeb diagnostycznych laboratorium)
 • przeszkolenie (staż stanowiskowy) w zakresie obsługiwania wykorzystywanej aparatury badawczej, tj. automatycznych izolatorów RNA oraz aparatów do reakcji PCR
 • zapewniamy wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz pracę w warunkach spełniających wszystkie normy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (komory laminarne klasy II, stacjonarne i przepływowe lampy UV, maty ze srebrem aktywnym, rozpylacz nadtlenku wodoru)
 • dla zainteresowanych ubezpieczenie grupowe NNW
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Diagnosta laboratoryjny Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.”

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

poszukuje do pracy w

Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa:

Diagnosty laboratoryjnego
Uczelniane Laboratorium Koronawirusa jest nowoczesnym laboratorium wirusologicznym, specjalizującym się w diagnostyce molekularnej wirusa SARS-CoV2. Praca w ULK-a daje szansę na pogłębienie własnej wiedzy i umiejętności w zakresie biologii molekularnej dzięki stałemu i bezpośredniemu kontaktowi z ekspertami w tej dziedzinie oraz dzięki możliwości wykorzystania najnowocześniejszych urządzeń.
Szczegółowe informacje o naszych laboratoriach na www.ump.edu.pl

Kandydaci powinni posiadać:

 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (warunek obligatoryjny)
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego, ewentualnie doświadczenie w pracy o charakterze naukowo-badawczym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera, baz danych, arkusza Excell

Oferujemy następujące warunki zatrudnienia:

 • umowa zlecenie (umowa cywilnoprawna)
 • praca w systemie zmianowym, od poniedziałku do niedzieli, w systemie całodobowym (zmienna liczba godzin pracy dziennie, uzależniona od bieżących potrzeb diagnostycznych laboratorium)
 • przeszkolenie (staż stanowiskowy) w zakresie obsługiwania wykorzystywanej aparatury badawczej, tj. automatycznych izolatorów RNA oraz aparatów do reakcji PCR
 • zapewniamy wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz pracę w warunkach spełniających wszystkie normy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (komory laminarne klasy II, stacjonarne i przepływowe lampy UV, maty ze srebrem aktywnym, rozpylacz nadtlenku wodoru)
 • dla zainteresowanych ubezpieczenie grupowe NNW
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez przycisk APLIKUJ 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Diagnosta laboratoryjny Uczelnianym Laboratorium Koronawirusa oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.”

Ogłoszenie archiwalne