Oferta pracy

Distribution Centre Controller

H&M LogisticsO firmie

 • Magazynowa 3, 62-023 Gądki, Polska
  Gądki (pow. poznański), wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik / Koordynator

H&M Logistics

Magazynowa 3

Gądki (pow. poznański)

Are you team player with entrepreneurial spirit?
Would you like to join one of the biggest fashion companies?
The inspiring journey might just get started!
 
Welcome to Logistics and our team at the Distribution Centre in Gądki, close by Poznań! Working in Logistics calls for precision, flexibility and above all teamwork; it’s both enjoyable and stimulating. We’re a service-focused team of over 2000 committed and motivated colleagues. We’re looking for a resourceful Distribution Centre Controller with strong business acumen. One who has the ability to achieve a diverse and dynamic team environment.
Distribution Centre Controller

We can offer You:

 • Inspiring and friendly work environment
 • Stable employment in a continuously growing international company
 • Development opportunities
 • Private medical care and life insurance
 • Co-financed sport cards and lunches  

Your key responsibilities:

Drive profitable and sustainable growth

 • Ensure efficient performance of Distribution Centre by setting goals and implementing ways to reach them together with the local management team.
 • Be an ambassador of cost-conscious mindset by constant evaluation of efficiency and effectiveness.
 • Drive the goal and budget process across Distribution Centre and secure accurate financial forecasts.
 • Take the lead in following up Distribution Centre results along with drawing conclusions and initiating remedy actions.

Support decision making

 • Collaborate cross-functionally to ensure optimum decision-making process.
 • Support decisions with analysis and guidance by considering financial and non-financial perspectives.
 • Analyze, evaluate and follow up improvement activities for their contribution to the overall Distribution Centre performance.
 • Develop controlling competencies among dotted-line reporting controllers .

Secure correct administration

 • Guarantee reliable management reporting in terms of KPIs and costs (also consolidated).
 • Lead and develop high-quality controlling setup within Distribution Centre.
 • Oversee all controlling and financial aspects of Distribution Centre operations/legal entity and establish best practices.  

We believe that as a successful Distribution Centre Controller:

 • You have 3 years of experience in independent role with exposure to decision making.
 • You have the financial background applied in the business-related controlling roles.
 • You have leadership qualities with strong and clear communication skills including ability to influence others.
 • You take the ownership by setting challenging goals for the business, others and yourself.
 • You have willingness to share knowledge and develop others.
 • You display the ability to build teams in a sustainable way.
 • You adapt easily to new environments, embrace different cultures, and have a strong ability to lead diverse teams.
 • You speak English fluently.  

This is a full-time position based within Distribution Centre in Gądki, nearby Poznań.


Sounds interesting? Apply!


Obowiązek informacyjny
 

H&M nie żąda od Ciebie przekazywania szczególnych kategorii danych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO, a obejmujących na przykład dane dotyczących pochodzenia rasowego i etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych, członkostwa w związkach zawodowych, stanu zdrowia i orientacji seksualnej.

Prosimy nie umieszczać powyższych danych w aplikacji. 

„Administratorem Twoich danych osobowych jest H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o. o. z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3 (zwany dalej H&M).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy).

-   przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO),

-   jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

H&M będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz H&M w związku z prowadzonymi procesami rekrutacji, w tym spółce centralnej (H&M Hennnes&Mauritz GBC AB z siedzibą w Mäster Samuelsgatan 46 w Sztokholmie). Ponadto, H&M będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

H&M będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział.

Jeżeli wyraziłaś/eś zgodę na przetwarzanie przez H&M Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji to Twoje dane będą przetwarzane przez H&M na podstawie Twojej zgody nie dłużej niż 12 miesięcy od wyrażenia Twojej zgody. 

Jakie masz prawa? Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski

Tel: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]

H&M Hennes&Mauritz Logistics Sp. z o.o.z siedzibą w Gądkach przy ul. Magazynowej 3”. 

Zgoda na przyszłe rekrutacje

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. zo.o., prosimy o dopisanie w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez H&M Hennes & Mauritz Logistics Sp. zo.o moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda może być odwołana w każdym czasie”                 Data …………………….. Podpis………………..

Art. 221 KODEKSU PRACY. §

1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy