Ta oferta pracy jest nieaktualna od 253 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta CitiPhone – Infolinia Przychodząca

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 2018-09-10

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. Rozpoznajemy i rozwijamy talenty inwestując w zdolnych, gotowych na wyzwania ludzi. Śledzimy trendy i wspomagamy rozwój naszych pracowników z wykorzystaniem nowych technologii m.in. poprzez mobilny dostęp do portali wiedzy i innych zasobów online (np. z MIT czy Harvardu).

  W Citi Handlowy jest tyle ścieżek kariery, ilu jest ludzi. Sam zdecydujesz, jak będzie wyglądała Twoja własna, a możliwości są niezliczone.
  Doradca Klienta CitiPhone – Infolinia Przychodząca
  Miejsce pracy: Łódź
  18062902

  Bez względu na to, czy kończysz naukę, czy jesteś już absolwentem, dołącz do Citi Handlowy jako Doradca do spraw Obsługi Klienta.

   

  Uczynisz krok w kierunku rozwoju kariery w ekscytującej branży bankowości detalicznej.

   

  W związku z dynamicznym rozwojem naszej infolinii CitiPhone dla Klientów Banku Handlowego, poszukujemy energicznych Doradców! Może to właśnie Ty?

   

  Czym będziesz się zajmował jako Doradca do spraw Obsługi Klienta?

  • Odbieraniem połączeń przychodzących
  • Kompleksową obsługą Klientów detalicznych
  • Realizacją planów sprzedażowych
  • Prowadzeniem rozmów o najwyższej jakości obsługi (profesjonalizm, kultura osobista, przyjazność)
  • Budowaniem i pogłębianiem relacji z Klientami

  Czego oczekujemy od Doradcy do spraw Obsługi klienta?

  • Wykształcenia min. średniego
  • Sprawnego posługiwania się aplikacjami komputerowymi
  • Wysokiej motywacji do pracy
  • Zaangażowania, zorientowania na cel i rezultat
  • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

  Co otrzymasz w zamian?

  • Pracę w młodym i energicznym zespole
  • Atrakcyjny system premiowy oparty o wyniki jakościowo-sprzedażowe
  • Rozbudowany program benefitów pozapłacowych (Multisport, opieka medyczna, bony świąteczne)
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Rozbudowany pakiet szkoleń
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
  Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

  www.citihandlowy.pl
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  Klikając w przycisk Aplikuj, Aplikuj Teraz lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Banku Handlowego w Warszawie S.A z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16 („Bank”), zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Bank Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysyłanie swojego zgłoszenia rekrutacyjnego. Ich podanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji.
   
  W każdym czasie mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] i przesyłając stosowne żądanie, na przykład: „proszę o wycofanie/ usunięcie udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych na potrzeby rekrutacji. Imię i nazwisko”.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.
  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
  Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Bankiem na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa bądź z inspektorem danych osobowych drogą elektroniczną, poprzez: [email protected] lub pisemnie na adres ul. Goleszowska 6, 01–249 Warszawa.
  I. Wskazanie administratora
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16.
  II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), a dodatkowo:
  a) w celach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w zatrudnieniu na podstawie art. 183a § 1 Kodeksu pracy;
  b) w przypadku jeżeli znajdzie to zastosowanie wobec Pani/Pana, w celu spełnienia wymogów charakterystycznych dla wybranego stanowiska, których obowiązek przetwarzania wynikają z przepisów obowiązującego prawa;
  c) w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do dokumentacji pracowniczej, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;
  d) w celu wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej bądź maklerskiej, w tym:
  i. związanych z realizowaniem obowiązku przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą na podstawie art. 106 i nast. Prawa bankowego;
  ii. związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń o naruszeniach prawa oraz procedur i standardów etycznych, w tym na podstawie art. 9 ust. 2a-2b Prawa bankowego;
  iii. związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Banku.
  2. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności:
  a) w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji w Banku, w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej oraz przepływu danych w Banku, zapewnieniem ciągłości działania Banku oraz zarządzania jakością danych posiadanych przez Bank;
  b) w przypadku jeśli znajdzie zastosowanie, w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Banku, jego oddziałów i placówek bankowych, w tym w szczególności w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
  c) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych;
  d) w celach związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną Banku na podstawie art. 9 i nast. Prawa bankowego;
  e) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  f) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie, w celu wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej Citigroup, w tym sprawozdawczości zarządczej lub w ramach wykonywania obowiązków Banku określonych w umowach zawartych z podmiotami z grupy kapitałowej Citigroup;
  g) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie wobec Pani/Pana, w celach związanych z rozwojem biznesu oraz poprawianiem wizerunku Banku, w tym w szczególności w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością reklamową i promocyjną Banku;
  h) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości prowadzonych przez Bank procesów rekrutacyjnych lub programu poleceń;
  i) w celach związanych z zarządzaniem i realizacją programu rekomendacji kandydatów do pracy lub w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi Banku.
  3. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. W szczególności taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, albo w przypadku przeprowadzanych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
  III. Źródło pozyskiwania danych osobowych
  W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Bank informuje, że Pani/Pana dane osobowe, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, a także, jeśli ma to zastosowanie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, inne dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym, zostały one pozyskane od pracowników Banku w ramach programu poleceń, lub od partnerów rekrutacyjnych Banku, którym Pani/Pan udzielił zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W pewnych przypadkach, Bank, jego pracownicy lub partnerzy rekrutacyjni mogli pozyskać Pani/Pana dane osobowe z publicznych źródeł, takich jak media społecznościowe (np. LinkedIn, GoldenLine) oraz Internet, w tym serwisy rekrutacyjne oraz fora internetowe.
  IV. Obowiązek podania danych osobowych Bankowi
  Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy, jak również innych przepisów prawa, w tym przepisów związanych z przedmiotem działalności Banku. W zakresie realizacji celów wymienionych w pkt. II powyżej, podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z tam wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Banku.
  Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę przy rozpatrywaniu Pani/Pana aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego.
  W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Państwowej Inspekcji Pracy;
  b) podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym w ramach Citigroup, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych, a także w ramach współpracy rekrutacyjnej;
  c) podmiotom wspierającym Bank w jego procesach biznesowych i czynnościach bankowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Banku (tzw. procesorzy danych).
  VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, przez okres do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Bank uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, w szczególności dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych lub związanej z przetwarzaniem danych w zakresie wykraczającym poza kategorie danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
  VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.
  VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą
  Bank pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Bank przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Banku, o którym mowa w pkt. II powyżej.
  IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bank Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
  Bank w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. USA, Singapur, Indie, Chiny Hong Kong i Kanada, oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer jest konieczny w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem (np. w ramach programu poleceń). Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.
  W zakresie realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz celów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także z organizacją i administrowaniem działalnością Banku oraz podmiotów z grupy kapitałowej Citigroup, w tym w celu prowadzenia komunikacji wewnętrznej Banku oraz w ramach Citigroup, Bank może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej Citigroup mającym siedzibę poza EOG. Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych między Bankiem z odbiorcami wiążących reguł korporacyjnych, których stosowanie zostało zatwierdzone przez GIODO (decyzja GIODO nr DESiWM/DEC-1252813 z dnia 9 grudnia 2013 roku) oraz inne organy nadzorcze UE (w ramach mechanizmu spójności) oraz zapewniają najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem Banku.

  PRIVACY NOTICE

  In order to be compliant with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (the “GDPR”), Bank Handlowy w Warszawie S.A. (the „Bank”) hereby informs about the rules of processing Your personal data and about Your rights related with it.
  Following rules are applicable from 25 May 2018.
  If You have any questions regarding manners and scope of processing of Your personal data by the Bank, as well as regarding Your rights, please contact the Bank on the address ul. Senatorska 16, 00-923 Warsaw (Poland), or the data protection officer at the Bank via email ([email protected]) or post (address: ul. Goleszowska 6, 01–249 Warsaw).
  XII. Indication of the data controller
  The data controller of Your personal data is Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw at ul. Senatorska 16.
  XIII. Purposes and legal basis for the processing of Your personal data:
  4. The Bank processes Your personal data for purposes necessary to carry out the recruitment process with Your participation, i.e. to the extent resulting from the Article 221 of the Polish Labour Code (the Article 6.1.c of the GDPR), and additionally:
  e) for purposes related to counteracting discrimination in employment pursuant to the Article 183a.1 of the Polish Labour Code;
  f) if applicable for You, in order to meet requirements specific to the selected position, for which processing obligation results from the provisions of applicable law;
  g) for purposes of responding to letters, motions, inquiries and requests to inspect employee related documentation originating from authorities legitimized under law or from entities You authorized in this regard;
  h) for purposes of being compliant with legal obligations borne by the Bank in relation with conducting banking activities or brokerage, including:
  i. related to counteracting abuses and making advantage of the Bank’s activity for criminal purposes, under Article 106d and subsequent of the Polish Banking Law;
  ii. related to receiving and processing notifications on violations of law and ethical procedures and standards, including pursuant to the Article 9.2a to 9.2b of the Polish Banking Law;
  iii. related to handling actions and complaints related to services provided by the Bank on basis of the Article 5 of the Act of 5 August 2015 on handling of complaints by financial market organizations and on the Financial Ombudsman, as well as other requests, motions and inquiries addressed to the Bank.
  5. Moreover, in certain situations it might be necessary to process Your personal data due to necessity to pursue legitimate interests by the Bank (the Article 6.1.f of the GDPR), in particular but not limited to:
  j) for purposes related to IT service and ensuring IT and information security at the Bank, including in particular monitoring of electronic communication and data flow in the Bank, ensuring the Bank's continuity of business and quality management of data held by the Bank;
  k) if applicable, for purposes related to ensuring the physical security of the Bank, its branches and facilities, including in particular in the scope of internal and external video monitoring and recording of entering and leaving persons;
  l) if applicable, for purposes of keeping internal records of given and received benefits, conflicts of interests and violation of ethics to the extent necessary for counteracting abuses and making advantage of the Bank’s activity for criminal purposes;
  m) for purposes related with risk management and internal control of the Bank on basis of the Article 9 and subsequent of the Polish Banking Law;
  n) if applicable, for purposes related with litigation, as well as pending state authorities proceedings and other proceedings, including for purposes of pursue and defending against claims;
  o) if applicable, for purposes of internal reporting within the Bank or within Citigroup, including management reporting or as a part of performance of the Bank's obligations specified in the agreements with entities from the Citigroup;
  p) if applicable, for purposes related to business development, improving the Bank's image, including in particular, for purposes of broader advertising and promotional activities of the Bank;
  q) for purposes related with monitoring and improving quality of Bank’s recruitment processes and job recommendation programs;
  r) for purposes related to realization of the job recommendation program for candidates to work or for other legitimate purposes related to the management of the Bank's human resources;
  6. In other cases, Your personal data will be processed only on basis of previously given consent to the extent and for purposes specified in consent’s content. In particular, such situation will occur, if Your personal data processed within recruitment process exceeds the scope of data You are obliged to disclose, according to the provisions of applicable law, or in the case of recruitment processes carried out in the future.
  XIV. Source of personal data
  If Your personal data have not been collected directly from You, the Bank informs You that Your personal data, i.e. name, surname, contact details and, if applicable, occupational experience, qualifications and other data included in CV or cover letter, were obtained from the Bank’s employees within job recommendation program or from the Bank’s recruitment partners, to whom You had provided consent for processing Your personal data for recruitment purposes. In some cases, the Bank, its employees or recruitment partners might have obtained Your personal data from publicly available sources, such as social media (e.g. LinkedIn, GoldenLine) and the Internet, including recruitment portals and internet forums.
  XV. Obligation to provide personal data to the Bank
  Obligation to provide personal data by You results from the Article 221 of Polish Labour Code, as well as other provisions related to Bank’s business activity. In scope of realization of purposes listed in p. II above, providing personal data is necessary to pursue purposes resulting from abovementioned legitimate interests of the Bank.
  The failure to provide all required personal data by You, might be a hindrance in considering Your job application in recruitment process.
  To the extent, where personal data are being collected on basis of consent, providing personal data is voluntary.
  XVI. Information on recipients of Your personal data
  With regard to processing of Your personal data for purposes mentioned in p. II, Your personal data might by shared with following recipients or categories of recipients:
  d) state authorities and entities performing public tasks or acting at the direction of state authorities, to the extent and for purposes, which results from law provisions, e.g. the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Polish Chief Labour Inspectorate (PIP);
  e) entities affiliated with the Bank, including within Citigroup, during performing reporting obligations, as well as within recruitment cooperation;
  f) entities supporting Bank in its business processes and banking operations, including data processors on behalf of the Bank.
  XVII. Periods of processing personal data
  Your personal data will be processed for period necessary for realisation of purposes indicated in p. II, i.e. to the extent of carrying out the recruitment process, for period until end of its exercising, and after this time for period and to the extent required by law provisions or for pursuing data controller’s legitimate interests by the Bank in scope stipulated in p. II above. In case where You have given a consent for processing personal data, in particular for purposes of future recruitment processes or related to processing data exceeding the scope of categories of data, which obligation to provide results from the provisions of applicable law, Your personal data will be processed until withdrawal of such consent.
  XVIII. Profiling or automated decision-making
  Your personal data will not be used for profiling You or for automated decision-making in relation to You.
  XIX. Rights of data subjects
  The Bank wishes to ensure You that all persons, which personal data are being processed by the Bank, are entitled to use their rights resulting from GDPR. With regards to such, You are entitled to following rights:
  7. right of access to the personal data, including a right to obtain a copy of such data;
  8. right to obtain the rectification (correction) of the personal data – in case when such data are inaccurate or incomplete;
  9. right to obtain the erasure of the personal data (so called „right to be forgotten”) – in case when: (i) the personal data areno longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed, (ii) the data subject objects to the processing, (iii) the data subject withdraws consent on which the processing is based and where there is no other legal ground for the processing, (iv) the personal data have been unlawfully processed, (v) the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation;
  10. right to obtain the restriction of processing of personal data – in case, when: (i) the accuracy of the personal data is contested by the data subject; (ii) the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead, (iii) the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, defence or exercise of claims, (iv) the data subject has objected to processing of the personal data - pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject;
  11. right to receive or transmit the personal data in case when: (i) the processing is based on agreement concluded with data subjects or on consent expressed by such person, and (ii) the processing is carried out by automated means;
  12. right to object to processing of personal data, including profiling, when (i) grounds relating to Your particular situation arise, (ii) processing of personal data is based on necessity to pursue purposes resulting from legitimate interests of the Bank, referred to in p. II above.
  XX. Right to withdraw consent for processing of personal data
  To the extent, where You have given a consent for processing of personal data, You are entitled to withdraw such consent for processing of personal data. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing conducted based on consent before its withdrawal.
  XXI. Right to lodge a complaint with a supervisory authority
  In case You find processing of Your personal data by the Bank as infringing the GDPR provisions, You are entitled to lodge a complaint to relevant supervisory authority.
  XXII. Transfer of personal data to entities outside European Economic Area (EEA) or to international organisations
  The Bank in justified and necessary cases might, given the circumstances, share Your personal data to entities situated outside EEA, i.e. USA, Singapore, India, China, Hong Kong and Canada, and international organisations (e.g. SWIFT), as well as to other entities situated outside EEA, or international organisations, to which the transfer is necessary for purposes related with carrying out recruitment processes with Your participation (e.g. for work referral program). In general, the transfer of data outside EEA shall take place on basis of standard data protection clauses concluded with the recipient of data, which content has been adopted by the European Commission and guarantees highest applied on the market standards of protection of personal data.
  To the extent of realisation of purposes related to carrying out the recruitment process and the management of human resources, as well as to the organization and administration of the activity of the Bank and Citigroup entities, including for the purpose of internal communication within the Bank and the Citigroup, the Bank may disclose Your personal data to entities from Citigroup based outside the EEA. In general, the transfer of data outside the EEA will take place on the basis of binding corporate rules between the Bank, the use of which has been approved by GIODO (the GIODO decision No. DESiWM / DEC-1252813 of 9 December 2013) and other EU supervisory authorities (under consistency mechanism) and guarantees highest applied on the market standards of protection of personal data.
  You have a right to obtain a copy of abovementioned standard contractual clauses (or other appropriate safeguards for transfer outside EEA) via the Bank.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.