Ta oferta pracy jest nieaktualna od 371 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw

 • Inowrocław, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 14.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Doradca Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw
  Miejsce pracy: Inowrocław
  DKM/Inow/AS
  Twoja Praca
  sprzedaż produktów bankowych – praca w oparciu o cele sprzedażowe,
  bieżąca obsługa Klientów w Oddziale zgodnie ze standardami Banku,
  aktywne pozyskiwanie Klientów detalicznych oraz Małych Przedsiębiorstw i dbałość o utrzymywanie długofalowych relacji z nimi,
  doradztwo finansowe i budowanie długofalowych relacji z Klientami,
  realizacja działań x-sell i up-sell,
  budowanie, utrzymywanie i rozwijanie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów,
  obsługa gotówkowa,
  kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.
  Twój Kapitał
  wykształcenie minimum średnie,
   doświadczenie w sprzedaży (mile widziane w doradztwie dla Klientów segmentu Małych Przedsiębiorstw),
   wiedza z zakresu produktów bankowych oraz rynku finansowego,
   nastawienie na osiąganie założonych celów,
   umiejętność budowania, poszerzania i utrzymywania relacji biznesowych,
   zdolność i chęć szybkiego uczenia się,
  wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność współpracy,
  odpowiedzialność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
  bardzo dobra organizacja czasu pracy,
  szybka adaptacja do zmian,
  inicjatywa, entuzjazm i zaangażowanie,
  znajomość lokalnego rynku Małych Przedsiębiorstw będzie dodatkowym atutem.
  Twój Zysk
  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  wynagrodzenie zasadnicze oraz premie miesięczne adekwatne do osiąganych wyników,
  unikalne, przyjazne środowisko pracy i kultura organizacyjna,
  specjalistyczne szkolenia – w 2016 roku na każdego naszego pracownika przypadało 5 dni szkoleniowych,
  prywatna opieka medyczna – korzysta z niej 100% pracowników,
  atrakcyjny pakiet rekreacyjno-sportowy – korzysta z niego 70 % pracowników,
  praca w stałych godzinach  - wolne weekendy,
  współpraca z profesjonalistami w myśl zasady „work hard, have fun”.

  Pracuj z nami!
  Zostań Doradcą Klienta ds. Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen POLBANK

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Aplikuj

  bottom
  W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1. przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzoną rekrutacją oraz w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu:
  a. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu;
  b. w celu spełnienia wymogów charakterystycznych dla wybranego stanowiska;
  c. odpowiadania na zapytania i wnioski o wgląd do akt pracowniczych, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów publicznych lub od upoważnionych przez Państwa podmiotów;
  d. wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej, w tym:
  e. przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą;
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w tym w celu:
  a. zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w Banku, jego oddziałów i placówek, w tym monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren placówek Banku;
  b. monitorowania i poprawą jakości procesów rekrutacyjnych, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań;
  c. monitorowania aktywności pracowników i współpracowników Banku w zakresie przyjmowania korzyści majątkowych, wykrywania potencjalnych konfliktów interesów lub naruszeń etycznych;
  d. w celu prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  e. realizacji programu rekomendacji kandydatów do pracy;
  f. w celu zatrudnienia Państwa w innych podmiotach z grupy kapitałowej, do której należy Bank.
  4. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych będziemy przetwarzać Państwa dane w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Jeżeli mają Państwo pytania związane z celami lub podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: [email protected]
  Źródło pozyskiwania danych osobowych
  W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, informujemy, że Państwa dane osobowe, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, a także, jeśli ma to zastosowanie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, inne dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym, zostały one pozyskane od pracowników Banku w ramach programu poleceń, lub od partnerów rekrutacyjnych Banku, którym Państwo udzielili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
  Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkiem?
  Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika z art. 221 Kodeksu pracy.
  W przypadkach gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe przekazujemy:
  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, w tym:
  a. podmiotom wspierającym Bank w czynnościach bankowych,
  b. zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
  c. agencjom rekrutacyjnym i podmiotom rekrutujących pracowników na zlecenie Banku;
  d. partnerom Banku zajmującym się zapewnieniem fizycznej ochrony w placówkach Banku oraz monitoringiem wizyjnym;
  2. podmiotom powiązanym z Bankiem, w tym należącym do tej samej grupy kapitałowej co Bank, w związku z realizacją obowiązków sprawozdawczych, raportowych i administracyjnych;
  3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa np. Państwowej Inspekcji Pracy;
  Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji oraz przez 36 miesięcy po jej zakończeniu dla celów weryfikacji poprawności procesu rekrutacyjnego.
  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub dodatkowej informacji znajdującej się razem ze zgodą.
  Powyższe okresy przechowywania danych osobowych znajdą zastosowanie najczęściej. Pytania dotyczące tego jak długo będziemy przechowywać Państwa dane prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych, pod adresem: [email protected]
  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) lub do organizacji międzynarodowych
  Aktualnie nie przekazujemy Państwa danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości Bank będzie przekazywał Państwa dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie zawartych przez Bank z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.
  INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
  W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przysługuje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
  W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w Banku Raiffeisen oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO.
  Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank oraz o przysługujących Państwu prawach
  Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  „Bank” lub „my” oznacza Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych osobowych zgodnie z umową oraz przepisami prawa. Pełne dane kontaktowe Banku znajdą Państwo w sekcji „Kontakt i informacje”.
  Przez Bank należy rozumieć również Dom Maklerski, jako wydzieloną organizacyjnie jednostkę Banku, w ramach której prowadzona jest działalność maklerska.
  Kontakt i informacje
  Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres naszego Inspektora Ochrony Danych: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, Inspektor Ochrony Danych, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, lub mailowo na adres [email protected]
  Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO?
  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
  1. dostęp do danych osobowych (czyli informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię danych);
  2. sprostowanie (czyli poprawienie) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. usunięcie danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”). Z tego prawa mogą Państwo skorzystać przykładowo gdy:
  a. Bank przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  b. złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Banku i sprzeciw ten okaże się uzasadniony,
  c. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Bank z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności);
  5. przeniesienie danych osobowych: a) do innego administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe, b) otrzymanie od nas kopii danych, które nam Państwo dostarczyli;
  Z prawa do przeniesienia danych osobowych, o którym mowa w pkt 5 powyżej, mogą Państwo skorzystać wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a dodatkowo: (a) na podstawie łączącej nas umowy, albo (b) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  Chcąc dowiedzieć się więcej o przysługujących Państwu prawach i o tym w jakich sytuacjach można z nich skorzystać prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane Inspektora wskazane są w części Kontakt i informacje).
  Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo złożyć wniosek w oddziale Banku (pełna lista placówek dostępna pod adresem https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywidualni/kontakt#oddzialy), skontaktować się z naszą infolinią pod numerem + (48) 22 549 99 99 (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy bądź wysyłając pismo na nasz adres korespondencyjny wskazany na naszej stronie internetowej www.raiffeisenpolbank.com.
  Prawo do sprzeciwu
  W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, w tym profilowania Państwa danych osobowych przez Bank, jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy działamy w interesie publicznym. Po otrzymaniu takiego wniosku nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych objętych wnioskiem, chyba że wykażemy:
  a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. w celu podejmowania przez Bank zautomatyzowanych decyzji wobec Państwa lub na przetwarzanie danych biometrycznych). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organu, który go zastąpi.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.