Ta oferta pracy jest nieaktualna od 12 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Doradca Klienta

 • Mrągowo, warmińsko-mazurskie
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  DORADCA KLIENTA
  MIEJSCE PRACY: Placówka partnerska w Mrągowie

  OFERUJEMY CI MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻESZ:

  • Wspierać klientów w wyborze najlepszych produktów i usług bankowych
  • Budować długotrwałe relacje z klientami Banku i pozyskiwać nowych
  • Zapewnić klientom profesjonalną obsługę z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i technologii
  • Sprawdzić się w realizacji indywidualnych i zespołowych zadaniach sprzedażowych
  • Wykorzystać umiejętność obsługi transakcji gotówkowych i bezgotówkowych

  APLIKUJ DO NAS, JEŚLI:

  • Masz doświadczenie w sprzedaży i/lub obsłudze klienta, najchętniej w branży finansowej,
  • Cechuje Cię przedsiębiorczość i aktywność oraz umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientami
  • Jesteś otwarty/a na zmiany i konsekwentny/a w działaniu i chcesz się rozwijać
  • Ważna jest dla Ciebie: aktywna współpraca, wspieranie innych, mówienie wprost, słuchanie z uwagą, szacunek, dotrzymywanie obietnic, angażowanie się w zmiany i praca z pasją

  MAMY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ: 

  • Umowę o pracę z przedsiębiorcą  współpracującym z Bankiem i prowadzącym placówkę partnerską
  • Atrakcyjny system motywacyjny nagradzający wysokie wyniki
  • Profesjonalny program adaptacyjny

  Pakiet dla Ciebie i Twojej rodziny:

  Jesteśmy otwarci
  na zatrudnienie osób
  z niepełnosprawnością.

  Deklaracja ochrony danych osobowych

  Aby aplikować na stanowisko, należy zaakceptować zapisy niniejszej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto informujemy, iż wycofanie przedmiotowej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po utworzeniu profilu w systemie aplikacyjnym będzie Pani/Pan miała/miał możliwość zmiany zakresu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez firmę Wojciech Kozioł dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

   

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie

   

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (dalej jako: „Dane”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną Danych.

   

  1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się kontaktować?

  Administratorem Pani/Pana Danych jest firma Wojciech Kozioł, z którym można skontaktować się:

   

  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Królewiecka 10 a, 11-700 Mrągowo

   

   

  2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana Dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest cel ich przetwarzania?

   

  Przetwarzamy Pani/Pana Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać będzie się:

   

  a. W oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)

   

  Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.

   

  b. Do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)

   

  Jako administrator Pani/Pana Danych w ramach procesu rekrutacji podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom ustawowym wynikającym z regulacji przepisów o ochronie danych osobowych itp.

   

  O ile będzie to konieczne Państwa Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wyżej wskazane regulacje, np. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z innych ustaw. Przedmiotowy proces rekrutacji będzie dotyczył osób ubiegających się o zatrudnienie w ramach stosunku pracy opartego na regulacji prawa pracy, jak i w odniesieniu do umowy cywilnoprawnej, umowy o dzieło oraz/lub umowy zawartej z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

   

  c. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Wojciech Kozioł lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

   

  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy Dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

   

  3. Komu możemy przekazywać Dane?

   

  Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji procesu rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

   

  Odbiorcami Pani/Pana mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy firmy, inne podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

   

   

  4. Czy Pani/Pana Dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

   

  Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). Jakiekolwiek przekazanie danych do państwa trzeciego będzie mogło mieć miejsce po uzyskaniu od Pani/Pana odpowiedniej zgody.

   

  5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana Dane?

   

  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

  • w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji, tj. do czasu jego zakończenia (w przypadku udzielonej jednorazowej zgody na uczestnictwo w jednej rekrutacji) lub przez okres retencji, tj. 3 lat;
  • przez okres wymagany dla realizacji ewentualnych roszczeń.

   

  6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu, aby Dane były adekwatnie chronione?

   

  Ma Pani/Pan prawo do:

   

  • żądania dostępu do swoich Danych, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania Danych lub do ich usunięcia;
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo - w dowolnym momencie - do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych. Z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych z Pani/Pan szczególną sytuacją, gdy firma przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania;
  • żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku Pani/Pana Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich Danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana Danych narusza przepisy RODO.

   

  7. Czy ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć Dane?

   

  W ramach naszych relacji jest Pani/Pan zobowiązany do podania wszelkich danych osobowych niezbędnych dla realizacji naszych obowiązków wynikających z obowiązującego procesu rekrutacji. Podanie wskazanych w formularzu aplikacyjnym danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji, tj. kandydowania na określone stanowisko.

   

  8. Źródło pochodzenia Pani/Pana Danych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana Dane i jakie są ich kategorie?

   

  Większość przetwarzanych przez firmę Danych pochodzi bezpośrednio od kandydatów. Firma przetwarza także pewne kategorie Danych takie jak: dane identyfikujące kandydata, dane kontaktowe, dane socjo-demograficzne (np. dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia).

   

  9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

   

  Nie stosujemy żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym opartych na profilowaniu dla ustanawiania i bieżącej obsługi procesu rekrutacji.

   

  W przypadku, gdy będziemy realizować działania w indywidualnych przypadkach przy użyciu powyższych procedur, każdorazowo zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany, gdy będzie to wymagane przez przepisy prawa.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.