Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Doradca podatkowy

MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SP.K.O firmie

 • Grunwaldzka 115
  Poznań, wielkopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Pełny etat
 • Specjalista

MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SP.K.

Grunwaldzka 115

Poznań

Kan­ce­la­ria praw­na MAJCHRZAK BRANDT I WSPÓLNICY SP.K. po­szu­ku­je do biu­ra w Po­zna­niu oso­by na sta­no­wi­sko:

Doradca podatkowy

Opis stanowiska:

 • przy­go­to­wy­wa­nie opinii podatkowych, pism oraz wniosków kierowanych do organów podatkowych,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego,
 • współpraca z pracownikami Kancelarii oraz działem księgowości i kadr.

Nasze oczekiwania:

 • kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego,
 • umie­jęt­ność ko­or­dy­no­wa­nia i re­ali­za­cji kil­ku za­dań jed­no­cze­śnie,
 • su­mien­ność i od­po­wie­dzial­ność,
 • du­ży sto­pień sa­mo­dziel­no­ści w re­ali­za­cji zle­ceń i w kon­tak­tach z Klien­ta­mi,
 • za­an­ga­żo­wa­nie w po­wie­rzo­ne za­da­nia,
 • umie­jęt­ność pra­cy w ze­spo­le,
 • bar­dzo do­bra zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go lub ję­zy­ka nie­miec­kie­go.

Nasza oferta:

 • sta­bil­ne i rze­tel­ne wa­run­ki współ­pra­cy, 
 • sto­sow­ne do kwa­li­fi­ka­cji wy­na­gro­dze­nie,
 • moż­li­wość podnie­sie­nia kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych,
 • karta Multisport.

Ogłoszenie archiwalne