Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane:

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych;

2)  Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Dźwig Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wojska Polskiego 49A, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000801639, NIP: 8792618658, REGON: 340712177 („Dźwig Polska”);

3) Cele i podstawa przetwarzania:

W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Dźwig Polska, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

 1. wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy w Dźwig Polska (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
 2. wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Dźwig Polska (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w Dźwig Polska (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. wewnętrznych celów administracyjnych Dźwig Polska, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Dźwig Polska oraz w ramach grupy kapitałowej do której należy Dźwig Polska będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spółki z grupy kapitałowej do której należy Dźwig Polska, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe;

5) Transfer danych: W związku z faktem współpracy Dźwig Polska z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG. Przekazując Państwa dane osobowe do Szwajcarii, właściwy stopień ochrony jest zapewniony na podstawie decyzję Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Dźwig Polska stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. [Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej: ec.europa.eu];

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Dźwig Polska stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Dźwig Polska, chyba że wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych również w celach związanych z wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych wówczas będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody albo ustalenia, że dane zdezaktualizowały się jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od czasu wyrażenia tej zgody;

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu:  w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu pracy będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.  

12) Cofnięcie zgody: W każdej chwili  przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez  bezpośredni kontakt z Dźwig Polska w formie pisemnej na adres siedziby Dźwig Polska, tj. Dźwig Polska sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 49A 87-100 Toruńz dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

[ ] Zapoznałam/-em się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych osobowych w ramach procedury rekrutacyjnej prowadzonej przez Dźwig Polska Sp. z o.o.

 

W przypadku podania przez Państwa danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z przepisów prawa pracy prosimy o wyrażenie poniżej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

[   ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dźwig Polska Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracy w Dźwig Polska Sp. z o.o.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału również w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy w Dźwig Polska Sp. z o.o. prosimy o wyrażenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

[ ] Zgadzam się na przetwarzanie przez Dźwig Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w bazie kandydatów oraz wykorzystaniu ich dla celów przyszłych rekrutacji.                              

 

……….…………………………………….……

podpis kandydata

Dźwig Polska Sp. z o.o.

Doradca Techniczno-Handlowy

Dźwig Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Bydgoszcz, Toruń

 • Ważna jeszcze miesiąc
  15 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Specjalista
Grafika górna
Doradca Techniczno-Handlowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz, Toruń

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Realizacja celów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie Klientów i rozwój współpracy z obecnymi Klientami w województwie kujawsko - pomorskim
 • Identyfikacja i analiza potrzeb Klientów oraz konstruowanie indywidualnych ofert
 • Negocjowanie kontraktów handlowych z Kluczowymi Klientami
 • Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami
linia

OCZEKUJEMY:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia w branży budowlanej popartego sukcesami sprzedażowymi
 • Doświadczenia we współpracy z generalnymi wykonawcami, inwestorami i architektami
 • Wykształcenia wyższego (preferowane techniczne)
 • Doskonałych umiejętności negocjacyjnych oraz rozbudowanego warsztatu umiejętności sprzedażowych
 • Konsekwencji w realizowaniu wyznaczonych celów
 • Samodzielności, przedsiębiorczości i zaangażowania
 • Prawo jazdy kat. B 
linia

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w wiodącej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego firmie branży dźwigowej
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • Pracę w przyjaznym i inspirującym zespole
linia
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Doradca Techniczno-Handlowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Realizacja celów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie Klientów i rozwój współpracy z obecnymi Klientami w województwie kujawsko - pomorskim
 • Identyfikacja i analiza potrzeb Klientów oraz konstruowanie indywidualnych ofert
 • Negocjowanie kontraktów handlowych z Kluczowymi Klientami
 • Doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań i produktów
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami

OCZEKUJEMY:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia w branży budowlanej popartego sukcesami sprzedażowymi
 • Doświadczenia we współpracy z generalnymi wykonawcami, inwestorami i architektami
 • Wykształcenia wyższego (preferowane techniczne)
 • Doskonałych umiejętności negocjacyjnych oraz rozbudowanego warsztatu umiejętności sprzedażowych
 • Konsekwencji w realizowaniu wyznaczonych celów
 • Samodzielności, przedsiębiorczości i zaangażowania
 • Prawo jazdy kat. B 

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w wiodącej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego firmie branży dźwigowej
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • Pracę w przyjaznym i inspirującym zespole
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne