Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Drupal Developer

CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

8 00014 000 brutto / mies.

CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

Aleja Niepodległości 208

Śródmieście

Warszawa

Technologie, których używamy

Wymagane

 • Drupal

 • PHP

 • HTML

 • CSS

 • SQL

O projekcie

Aplikacje webowe i duże serwisy internetowe oparte o platformę Drupal.

Zadaniem Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczenie i rozwój usług informatycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publicznej, tj:

• określanie kierunków i opracowywanie planów rozwoju systemów informatycznych służących do realizacji zadań statutowych oraz wspomagających funkcjonowanie jednostek statystyki publicznej,

• koordynacja i realizacja prac w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych statystyki oraz prowadzenie prac nad standaryzacją rozwiązań, w tym zakresie wraz z udzielaniem wsparcia użytkownikom w czasie eksploatacji systemów,

• koordynacja i realizacja prac w zakresie utrzymania i przechowywania danych statystycznych,

• realizacja określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych,

• prowadzenie serwisu technicznego zasobów informatycznych statystyki publicznej w gmachu Głównego Urzędu Statystycznego,

• współudział w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla jednostek statystyki publicznej.

Misją Centrum Informatyki Statystycznej jest dostarczanie usług informatycznych umożliwiających efektywną realizację zadań statystyki publicznej, budowa kompetencji cyfrowych oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w statystyce.

Służby informatyczne statystyki publicznej wypełniają swoją misję poprzez:

• Świadczenie usług informatycznych zapewniających adekwatny do potrzeb, bezpieczny i ciągły dostęp do narzędzi informatycznych oraz aktywów informacyjnych statystyki publicznej,

• Dostarczanie nowych usług informatycznych wspierających realizację nowych zadań statystyki publicznej lub zastosowanie nowych metod ich realizacji,

• Aktywne wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych służb statystyki publicznej,

• Dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami w stosowaniu norm, standardów i dobrych praktyk,

• Śledzenie nowych rozwiązań informatycznych oraz ocena możliwości ich zastosowania w statystyce publicznej,

• Inicjowanie i stymulowanie stosowania rozwiązań informatycznych w statystyce publicznej.

Twój zakres obowiązków

 • Rozwój istniejących aplikacji webowych i dużych serwisów internetowych opartych o platformę Drupal

 • Planowanie architektury nowych aplikacji i serwisów internetowych

 • Tworzenie dokumentacji projektowej

Nasze wymagania

 • Znajomość Drupal, PHP, HTML5, CSS, SQL

 • Znajomość zagadnień związanych z: Web Services, API

 • Doświadczenie zawodowe minimum roczne na stanowisku Drupal Developera

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe

 • Rzetelność, odpowiedzialność

 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów

 • Komunikacja interpersonalna

 • Współpraca, kreatywność i myślenie analityczne

Tak organizujemy naszą pracę

Tak pracujemy

 • wewnątrz organizacji
 • masz wpływ na wybór narzędzi i technologii
 • masz wpływ na rozwiązania technologiczne
 • masz wpływ na produkt
 • tworzysz kod "od zera"
 • koncentrujesz się na rozwoju produktu

To oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy do 7:00 do 10:00)

 • Możliwość łączenia pracy stacjonarnej z pracą zdalną

 • Udział w zróżnicowanych projektach

 • Miejsce parkingowe, stojaki na rowery

 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą), niskooprocentowane pożyczki, bezzwrotne zapomogi finansowe

 • Dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne

 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

Warunki pracy:

Centrum Informatyki Statystycznej mieści się w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, który jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich , przy budynku GUS znajduje się parking z którego mogą korzystać pracownicy CIS.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

• Curriculum Vitae (CV)

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, które stanowi Załącznik do Ogłoszenia rekrutacyjnego

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe (np:)

• Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

• …………………………………………………………………………………………..

POZOSTAŁE INFORMACJE:

I. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

II. Wybrani kandydaci o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani przez pracownika WPS telefonicznie lub e-mailem.

III. Po zakończeniu procedury naboru wszystkie oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji po upływie 3 miesięcy zostaną zniszczone.

IV. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie podlegają uzupełnieniu.

V. Nasza firma jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikowanie:

- w formie elektronicznej klikając w przycisk Aplikuj szybko

lub

- pocztą tradycyjną przesyłając na adres: (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii CIS)

Centrum Informatyki Statystycznej

al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

Wydziału Spraw Pracowniczych i Szkoleń CIS

z dopiskiem: „Oferta pracy”

Załącznik do ogłoszenia rekrutacyjnego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie:

• imienia (imion) i nazwiska;

• daty urodzenia;

• danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub nr telefonu;

• wykształcenia;

• przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

celem wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko: Drupal Developer

…………………..………………………

Miejscowość i data

…………………………………………..

Podpis

Uwaga!

Brak wyrażenia zgody uniemożliwi Panu/ Pani wzięcie udziału w prowadzonym naborze.

CENTRUM INFORMATYKI STATYSTYCZNEJ

Centrum Informatyki Statystycznej poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisko: Drupal Developer w Wydziale Strategii Rozwoju i Architektury

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce pracy: Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, Warszawa.

Przewiń do profilu firmy