Oferta pracy

Dwumiesięczny, płatny staż w Dziale Audytu (czas trwania: luty-marzec 2021)

EXCO A2A POLSKA Sp. z o.o.

 • Poznań, wielkopolskie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat, Część etatu, Dodatkowa/tymczasowa
 • Praktykant / Stażysta
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna

Jako stażysta/stażystka w Dziale Audytu, będziesz odpowiedzialny/a za pomoc naszym Klientom w osiągnięciu ich długoterminowych celów finansowych poprzez wspieranie naszego zespołu audytowego. Wierzymy, że nasi współpracownicy są kluczowi dla rozwoju firmy, dlatego szukamy utalentowanej osoby, która chciałaby wspierać nasz zespół. Jeśli szukasz ciekawych doświadczeń zawodowych oraz możliwości uczenia się w kulturze współpracy, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Exco A2A Polska.

 
Dwumiesięczny, płatny staż w Dziale Audytu (czas trwania: luty-marzec 2021)Numer ref.: 12/20

Pod kierunkiem Biegłego Rewidenta, będziesz zaangażowany/a w:

 • projekt audytowy, podczas którego zetkniesz  się m. in. z: weryfikacją poprawności księgowania, analizą wyników inwentaryzacyjnych towarów, analizą kompletności i poprawności ujęcia kosztów i przychodów spółki,  weryfikacją poprawności ujęcia dokumentów pod względem VAT i CIT
 • omawianie wyników oraz formułowanie rekomendacji dla klienta

Kogo poszukujemy:

 • studentów 4 lub 5 roku studiów z obszaru finansów
 • Kandydatów zainteresowanych rozwojem w obszarze  księgowości / audytu / finansów
 • Kandydatów z znajomością podstaw księgowości
 • dobrej znajomości MS Office, a w szczególności programu Excel

W zamian oferujemy:

 • 2 miesięczny płatny staż w oparciu o umowę
 • pracę zdalną 
 • możliwość uczenia się od doświadczonych ekspertów z zakresu audytu
 • wsparcie w realizacji celów zawodowych - szkolenie merytoryczne

W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych innych danych niż wymagane przez administratora, w szczególności danych dotyczących zdrowia, w tym niepełnosprawności, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego. Jeśli nie zaznaczy Pani/Pan tej zgody, ale w Pani/Pana dokumentach nie będzie danych wrażliwych, za Pani/Pana zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych uznamy sam fakt wysłania dokumentów aplikacyjnych.

Jeśli chce Pani/Pan, aby Pani/Pana kandydatura była uwzględniana przez administratora również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Administratorem danych osobowych jest EXCO A2A POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-585), al. Niepodległości 106 (adres do korespondencji: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa; „Administrator” lub „Spółka”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się, pisząc na adres e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, wybrania odpowiedniego kandydata do pracy u nas oraz ewentualnie wybrania odpowiedniego kandydata do pracy w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w powyższych celach odbywa się na następujących podstawach prawnych:

a) jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22(1) § 1 kodeksu pracy (imię lub imiona, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce;

b) jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w zakresie danych niezbędnych do oceny kompetencji i kwalifikacji kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) w zakresie danych osobowych podanych dodatkowo przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda (udzielona poprzez wyraźne oświadczenie lub poprzez samo przesłanie aplikacji, jeśli w dokumentach nie znajdują się dane szczególnych kategorii);

d) co do zasady prosimy o niezamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii, tj. np. danych dotyczących zdrowia, w tym niepełnosprawności; jeśli jednak z własnej inicjatywy zamieści Pani/Pan w swoich dokumentach aplikacyjnych powyższe informacje, podstawą prawną ich przetwarzania będzie 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Spółkę lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy o pracę) albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda kandydata – jeśli zatrudnienie ma nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej);

e) w zakresie danych osobowych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz wyników ewentualnych testów kwalifikacyjnych (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatów w celu wybrania odpowiedniej osoby na stanowisko, na które jest prowadzona rekrutacja;

f) a 6 ust. 1 lit a) RODO i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolna zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - w odniesieniu do wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydata (bez względu na formę prawną przyszłego zatrudnienia).

5. Podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą systemów informatycznych Administratora oraz inne podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora (podmioty świadczące Administratorowi usługi wsparcia w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych), a także instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, tj. maksymalnie przez okres 6 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia dodatkowej, odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora),

c) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;

d) prawo do przeniesienia danych osobowych.

11. Skorzystanie z powyższych praw jest możliwe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres Administratora: EXCO A2A POLSKA sp. z o.o., ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 67 p. II, 02-781 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

12.Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (szczegółowe informacje, jak złożyć skargę, można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie narusza RODO.

Ogłoszenie archiwalne