Ta oferta pracy jest nieaktualna od 295 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor Centrum Biotechnologii

 • Gliwice, śląskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 01.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rektor Politechniki Śląskiej,
  z siedzibą w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2A
  poszukuje osób na stanowisko:
  Dyrektor Centrum Biotechnologii
  Miejsce pracy: Gliwice

  Główne obowiązki:

  Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku Dyrektora Centrum Biotechnologii określa Regulamin Centrum Biotechnologii.

  Wymagania:

  obligatoryjne:

  • posiadanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach naukowych, centrach badawczo-rozwojowych lub jednostkach sektora prywatnego realizujących projekty badawcze i zatrudniających nie mniej niż 30 osób,
  • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych i zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi,
  • opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania Centrum Biotechnologii /forma prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym/.

  dodatkowe:

  • zdolności menadżerskie,
  • wiek poniżej 60 lat,
  • wysokie zdolności interpersonalne,
  • kreatywność,
  • odpowiedzialność,
  • zaangażowanie w pracę,
  • wysoka kultura osobista.

  Politechnika Śląska oferuje:

  • zatrudnienie w prestiżowej Uczelni technicznej na Śląsku,
  • umowę na okres próbny /3 m-ce/,
  • pełny etat,
  • stabilność zatrudnienia.

  Wymagane dokumenty:

  • CV i list motywacyjny,
  • informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, dorobku naukowym i zawodowym,
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia /kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata/,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • oświadczenie kandydata o zatrudnieniu w Centrum Biotechnologii jako jedynym miejscu pracy,
  • opracowana koncepcja dotycząca funkcjonowania Centrum Biotechnologii,
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, certyfikaty, staże, szkolenia,
  • kwestionariusz osobowy kandydata /dostępny na stronie www.polsl.pl w zakładce „oferty pracy”/,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego postępowania konkursowego oraz po jego zakończeniu,
  • informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem /adres do korespondencji, adres mailowy, telefon kontaktowy/.

  Uwaga: W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

   

  Inne informacje:

  Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Centrum Biotechnologii:

  • kserokopia regulaminu Centrum Biotechnologii,
  • kserokopia sprawozdania finansowego Centrum Biotechnologii za rok 2017r.

  będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko dyrektora w siedzibie Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, ul. Krzywoustego 8 w Gliwicach, w dniach roboczych Centrum w godzinach od 8.00 do 15.00 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

   

   

  Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów, należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej” w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku, osobiście w Dziale Spraw Osobowych, przy ul. Akademickiej 2A, pokój nr 43 (wejście od biura podróży) lub przesłać na adres:

  Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A
  44-100 Gliwice
   
  Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.