SBŁ_DI_02_2020
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
(REKRUTACJA)
Data: 7.04.2020 r.
 
Wersja 3
 
Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE realizujemy obowiązek informacyjny
 
Informujemy, że użyte w niniejszej klauzuli informacyjnej skróty oznaczają:
1.   Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2.   Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami
o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
3.   Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
4.   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
5.   Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 
Zasady przekazania danych osobowych:
1)   nie masz obowiązku uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym,
2)   niepodanie danych, niezłożenie lub nieuzupełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie wykluczeniem z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).
 
 
1. Informacje o Administratorze Danych Osobowych i Inspektorze Ochrony Danych
Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa,
Centrum Łukasiewicz wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie gromadzenia, przetwarzania
i ochrony danych można kontaktować się pod adresem: ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, e-mail: [email protected]
2. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
 
1)         Cel przetwarzania: przeprowadzenie rekrutacji, w tym nawiązanie kontaktu na etapie prowadzenia tego procesu oraz nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia.
2)         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna być załączona do przekazanych nam dokumentów rekrutacyjnych. Proponowana treść oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Łukasiewicz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
Jeżeli wyrażasz zgodę na uczestniczenie w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Centrum Łukasiewicz prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Proponowana treść oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego:
 ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Łukasiewicz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przez okres 6 miesięcy od dnia złożenie przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych .”
Kategorie odnośnych danych osobowych: kandydaci do pracy. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały przekazane przez osoby, których dane są przetwarzane (podmiot danych).
3)         Zakres danych:  imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (np. numer telefonu, e-mail, adres itp.), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane osobowe, które przekażesz w składanych do nas dokumentach rekrutacyjnych.
4)         Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Centrum Łukasiewicz może zawrzeć umowy powierzenia w zakresie:
a)   osoby/podmioty trzecie, które zaangażowane są w proces rekrutacyjny,
b)   dostawcom usług zaopatrujących Centrum Łukasiewicz w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym).
5)         Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: Policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli.
6)         Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub
w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: Administrator Danych Osobowych korzysta do realizacji swoich celów z oprogramowania MS Office 365 i Active Directory.
Tym samym, dane osobowe przechowywane są w chmurze, co skutkować może przekazaniem ich odbiorcy
w państwie trzecim, jednak przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Tarcza Prywatności  UE-USA.
7)         Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:
a)   dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji;
b)   dokumenty są niszczone w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji (złożone dokumenty są usuwane z portalu, na którym zamieszczono ogłoszenie o naborze, elektronicznych skrzynek pocztowych, wydruki są niszczone); ze zniszczenia ww. dokumentów sporządzany będzie protokół, w którym będą wskazani kandydaci ubiegający się o pracę (imię i nazwisko oraz inna dodatkowa dana identyfikująca kandydata, np. data urodzenia, adres e-mail) na dane stanowisko, data zniszczenia dokumentów i podpisy osób uczestniczących
w zniszczeniu dokumentów; ww. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dowodowym i w celu rozliczalności przetwarzania danych osobowych;  
c)   dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych;
d)   dokumenty związane z rekrutacją, przekazane po wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze terminie składania aplikacji, nie będą rozpatrywane; będą one usuwane na zasadach określonych w lit. b;
e)   przypadki szczególne:
                    i.   przypadku, gdy kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w Centrum Łukasiewicz jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania do Centrum Łukasiewicz; po upływie tego okresu dokumenty będą niszczone na zasadach określonych w lit. b;
                   ii.   dokumenty przekazywane do Centrum Łukasiewicz (bez ogłoszenia naboru; osoba przesyła dokumenty pomimo, że nie ogłoszono naboru), usuwane są ze skrzynek pocztowych lub wydruki są niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu (nie później niż w terminie 3 miesięcy od ich wpłynięcia, chyba że zawarto w nich zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w Centrum Łukasiewicz – wówczas takie dokumenty mogą być przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ich wpłynięcia; z działania sporządzany będzie protokół na zasadach określonych w lit. b.
f)    Dokumenty (w tym ewidencję osób uczestniczących w danym procesie rekrutacji, która zawiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko kandydata, adres e-mail, numer telefonu, miasto zamieszkania) związane z rekrutacją, z wyjątkiem aplikacji kandydatów, przechowywane są przez okres 2 lat.
8)         Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): nie dotyczy.
3. Pouczenie o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
 
1)         Posiada Pani/Pan prawo:
a)   dostępu do swoich danych osobowych,
b)   sprostowania swoich danych osobowych,
c)   usunięcia swoich danych osobowych,
d)   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie/przesłanie pisma na adres:  Centrum Łukasiewicz, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, e-mail: [email protected] – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
f)    przenoszenia swoich danych osobowych,
g)   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
2) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 
Informujemy, że nasza siedziba objęta jest monitoringiem wizyjnym.
CENTRUM ŁUKASIEWICZ Sieć Badawcza Łukasiewicz

Dyrektor Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz

CENTRUM ŁUKASIEWICZ Sieć Badawcza ŁukasiewiczO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

CENTRUM ŁUKASIEWICZ Sieć Badawcza Łukasiewicz

Poleczki 19

Warszawa

top

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

 
Z dniem 1 października planowane jest połączenie Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, które należą do czołowych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fizyki i chemii, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Oba Instytuty prowadzą prace B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności. Obie jednostki są pełnowartościowymi ośrodkami prowadzącymi prace w ramach projektów międzynarodowych i krajowych.  Rozwój dotychczasowych obszarów działalności  zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria, stanowiące podstawowy potencjał infrastrukturalny dla badań rozwojowych w zakładach naukowych. Połączenie kompetencji obu jednostek pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach: technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowopowstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju wskazanych technologii.
 
Prezes Centrum Łukasiewicz, jako sprawujący nadzór nad działalnością instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zaprasza do składania aplikacji na stanowisko:

Dyrektor Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: SBŁ_DI_02_2020

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowanie oraz wdrożenie strategii tworzonego Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Zintegrowanie dwóch funkcjonujących dotychczas niezależnie organizmów w ramach nowego instytutu Sieci;
 • Kierowanie działalnością Instytutu Sieci;
 • Nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu;
 • Odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • Inicjowanie wewnętrznych zmian w instytucie prowadzących do poprawy kluczowych wskaźników strategicznych;
 • Kreowanie w zespołach atmosfery sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • Doskonalenie organizacji pracy w instytucie Sieci;
 • Wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;
 • Analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • Rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • Prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • Reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz;

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo - rozwojowych o różnych źródłach finansowania;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko i długoterminowych;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • doświadczenie we wdrażaniu kultury pracy projektowej, metodyki zarządzania projektami,
 •  wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług, w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego;
 • studia menedżerskie typu MBA;

Dokumenty:

 • CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych
dokumentów drogą elektroniczną.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Z liczbą ponad 7, 5 tysiąca pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo- rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

 
Z dniem 1 października planowane jest połączenie Łukasiewicz – Instytutu Technologii Elektronowej i Łukasiewicz – Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, które należą do czołowych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. W ciągu ostatnich 6 lat instytuty zaangażowane były w realizację ponad 250 projektów naukowo-badawczych w zakresie inżynierii materiałowej, elektroniki, fizyki i chemii, finansowanych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych. Oba Instytuty prowadzą prace B+R w obszarze wysokich technologii mikroelektronicznych i optoelektronicznych, a także inżynierii materiałów o rozszerzonej funkcjonalności. Obie jednostki są pełnowartościowymi ośrodkami prowadzącymi prace w ramach projektów międzynarodowych i krajowych.  Rozwój dotychczasowych obszarów działalności  zapewnia wysoko wykwalifikowana kadra składająca się w dużej mierze z inżynierów oraz fizyków i chemików oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczno-konstrukcyjno-pomiarowy laboratoria, stanowiące podstawowy potencjał infrastrukturalny dla badań rozwojowych w zakładach naukowych. Połączenie kompetencji obu jednostek pozwoli na rozwój nowych kierunków badawczych w obszarach: technologii materiałów zaawansowanych dla zastosowań w przyrządach nowej generacji, układach i systemach dla nanofotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki. Nowopowstałą jednostkę cechować będzie unikatowy w skali Polski i Europy potencjał w zakresie rozwoju wskazanych technologii.
 
Prezes Centrum Łukasiewicz, jako sprawujący nadzór nad działalnością instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, zaprasza do składania aplikacji na stanowisko:
Dyrektor Instytutu Sieci Badawczej ŁukasiewiczNumer ref.: SBŁ_DI_02_2020

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Opracowanie oraz wdrożenie strategii tworzonego Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Zintegrowanie dwóch funkcjonujących dotychczas niezależnie organizmów w ramach nowego instytutu Sieci;
 • Kierowanie działalnością Instytutu Sieci;
 • Nadzór nad działalnością badawczą i wdrożeniową Instytutu;
 • Odpowiedzialność za wynik finansowy oraz płynność finansową instytutu Sieci;
 • Inicjowanie wewnętrznych zmian w instytucie prowadzących do poprawy kluczowych wskaźników strategicznych;
 • Kreowanie w zespołach atmosfery sprzyjającej osiąganiu wyników;
 • Doskonalenie organizacji pracy w instytucie Sieci;
 • Wspieranie i towarzyszenie pracownikom w ich rozwoju;
 • Analiza rynku w celu oceny wyników produktów instytutu Sieci wraz z określeniem nowych kanałów komercjalizacji oraz grup docelowych klientów;
 • Rozwój i wprowadzanie nowych produktów na rynek;
 • Prowadzenie spotkań i negocjacji z obecnymi i potencjalnymi partnerami biznesowymi instytutu Sieci;
 • Reprezentowanie Instytutu Sieci na zewnątrz;
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Instytutu w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym za zapewnienie współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz;

Wymagania dla kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo - rozwojowych o różnych źródłach finansowania;
 • umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie wyników od podległych pracowników;
 • zdolności przywódcze oraz umiejętność budowy zespołów;
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i organizacyjne;
 • doświadczenie w zarządzaniu zmianą i optymalizacją procesów;
 • umiejętność projektowania i wdrażania strategii krótko i długoterminowych;
 • wysoka motywacja i pasja w zakresie wykonywanej pracy;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełnił w nich służby ani nie współpracował z tymi organami;

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw;
 • doświadczenie we wdrażaniu kultury pracy projektowej, metodyki zarządzania projektami,
 •  wiedza z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej;
 • doświadczenie w tworzeniu strategii produktu lub usług, w tym komercjalizacji produktu lub usług w dowolnym sektorze technologii;
 • certyfikaty poświadczające kompetencje w zarządzaniu projektami (np. Prince2, PMP-PMI);
 • doświadczenie związane z obszarem działalności Instytutu;
 • znajomość więcej niż jednego języka obcego;
 • studia menedżerskie typu MBA;

Dokumenty:

 • CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych
dokumentów drogą elektroniczną.
Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Łukasiewicz moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Centrum.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:
 
 
 
 
 
 
 
 
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Ogłoszenie archiwalne