Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego

Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuO firmie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wojska Polskiego 28

Poznań

ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko

Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie

I. ZADANIA:

 1. Zarządzanie zakładem w oparciu o plan rzeczowo-finansowy i na zasadzie samowystarczalności ekonomicznej;
 2. Kierowanie zespołem pracowniczy liczącym około 25 osób;
 3. Wykonywanie zadań pracodawcy w rozumieniu prawa pracy;
 4. Prowadzenie gospodarki leśnej;
 5. Współpracowanie z jednostkami badawczo-dydaktycznymi UPP w zakresie zapewnienia warunków realizacji badań naukowych oraz działalności dydaktycznej;
 6. Realizowanie sprzedaży drewna;
 7. Prowadzenie innej działalności handlowej, wytwórczej i usługowej związanej z profilem zakładu;
 8. Współpracowanie z otoczeniem zewnętrznym, w tym w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. Wykonywanie funkcji współzarządcy ośrodka hodowli zwierzyny.

Szczegółowe informacje o zakładzie można znaleźć na stronie BIP Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

II. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

 1. wykształcenie wyższe leśne;
 2. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym związanym z gospodarką leśną lub działalnością naukową w dyscyplinie nauk leśnych;
 3. umiejętności menedżerskie;
 4. znajomość języka obcego najlepiej języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym;
 5. umiejętności i doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 6. umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników;
 7. kompetencje związane z motywowaniem i wspieraniem rozwoju pracowników;
 8. dobra znajomość Windows, MS Office (Excel, Access);
 9. dodatkowy atutem będzie posiadanie wykształcenia ekonomicznego.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
 1. pisemne zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym;
 2. autorską koncepcję kierowania i rozwoju zakładu (maksymalnie 4 strony);
 3. informację o wyborze sposobu kontaktowania się z kandydatem;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego;
 5. Curriculum vitae z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i uzyskanych w niej osiągnięć oraz list motywacyjny uzasadniający udział w konkursie;
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
 7. niekaralność i brak toczących się postępowań karnych, skarbowych, dyscyplinarnych wobec kandydata;
 8. korzystanie z praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 9. dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 10. oświadczenie, zawierające zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

IV. TRYB POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie, zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs LZD Murowana Goślina” na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Dział Osobowy i Spraw Socjalnych, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, lub składać elektronicznie na adres e-mail: [email protected]
 2. Termin składania ofert upływa 24 kwietnia 2020 roku. Zgłoszenia złożone przez kandydatów po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Otwarcia zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa. Kandydaci spełniający wymogi, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni pisemnie na wskazany adres.
 4. Po otwarciu zgłoszeń członkowie Komisji podpisują oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu w tym postępowaniu (art. 24 Kpa, pkt 1,2,3, i 7 stosuje się odpowiednio).
 5. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej (konkursowej) będą zagadnienia obejmujące:
 • zasady funkcjonowania zakładów doświadczalnych w uczelniach podległych MNiSzW (zwłaszcza UPP),
 • zasady zarządzania (kierowania) zespołami pracowników,
 • dotychczasowe doświadczenie kandydata,
 • znajomość zagadnień z zakresu leśnictwa, ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
 • sprawdzenie wymagań kandydata.
 1. O wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani pisemnie na wskazany przez nich adres.
 2. Zatrudnienie nastąpi z dniem określonym przez Rektora.

V.   Uczelnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

VI. Uczelnia nie zwraca otrzymanej dokumentacji oraz poniesionych przez kandydatów kosztów związanych z udziałem w postępowaniu konkursowym.

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy