Oferta pracy

Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce

Miasto ZielonkaO firmie

Miasto Zielonka

Lipowa 5

Zielonka

05-220 Zielonka ul. Lipowa 5
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce
Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 października 2020 roku do godz. 16:00.
 
I. Miejsce wykonywania pracy, nazwa i adres instytucji kultury:
Ośrodek Kultury i Sportu, Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka
 
II. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie o preferowanym kierunku
• animacja kultury, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie w kulturze, medioznawstwo, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna, zarządzanie instytucjami artystycznymi, organizacja i zarządzanie w sporcie, studia managerskie oraz inne z dziedziny nauk humanistycznych - nauk z dziedziny sztuki;
lub
4) w przypadku nieposiadania studiów o preferowanych kierunkach określonych w ust. 3 – wykształcenie wyższe co magisterskie oraz posiadanie dyplomu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze lub zarządzania instytucjami kultury.
5) doświadczenie zawodowe:
• co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej
lub
• 5 letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem lub prowadzeniem działalności kulturalnej.
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, sportu oraz przepisów dotyczących finansów publicznych i samorządu gminnego:
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2020 poz. 194);
• ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231);
• ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 1914);
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2171);
• ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. 2020 poz. 1133);
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 poz. 713)
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869).
7) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku;
8) biegła obsługa komputera w tym pakietu MS Office.
 
III. Wymagania dodatkowe:
1) kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
2) dyspozycyjność;
3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
4) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych w tym środków z programów Unii Europejskiej;
5) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie społecznych działań projektowych, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury i sportu;
6) doświadczenie w przygotowaniu i realizacji autorskich programów związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną jak również w zakresie edukacji kulturalnej i sportowej;
7) umiejętność kierowania zespołem pracowników, pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej;
8) umiejętność pracy pod presją czasu oraz w stresie;
9) znajomość nowych technologii w organizacji działań kulturalnych i artystycznych;
10) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizatorskie;
11) prawo jazdy kat. B.
 
IV. Warunki pracy:
1) Miejsce pracy: Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka;
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy z uwzględnieniem charakteru pełnionej funkcji;
3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres 5 lat;
4) wykonywanie niektórych zadań poza lokalem jednostki organizacyjnej oraz poza godzinami pracy jednostki;
5) stała współpraca z Burmistrzem Miasta Zielonka Zastępcą Burmistrza, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta, Radą Miasta Zielonka oraz jednostkami podległymi Burmistrzowi.
 
V. Ogólny zakres zadań na stanowisku:
1) kierowanie bieżącą pracą instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków rozwoju oraz planowanie działań kulturalnych, artystycznych, sportowych, edukacyjnych, muzealnych, wystawienniczych, rekreacyjnych oraz rozrywkowych;
2) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawianych Burmistrzowi programów działania instytucji kultury;
3) planowe dysponowanie środkami budżetowymi jednostki w tym prowadzenie działań gospodarczo-finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy;
4) wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
5) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych lub programów, w tym środków z programów unijnych;
6) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki;
7) sporządzanie sprawozdań z działalności, uczestnictwo w posiedzeniach komisji problemowych Rady Miasta Zielonka, Sesjach Rady Miasta oraz innych spotkaniach wskazanych przez Burmistrza Miasta Zielonka;
8) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta Zielonka, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi oraz innymi podmiotami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, historii, dziedzictwa, wydarzeń artystycznych, turystyki, rekreacji oraz aktywizacji kulturalno-sportowej mieszkańców Miasta Zielonka.
 
VI. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury:
1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce można:
a) uzyskać w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie (tel. 22 761 90 70);
b) znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka;
2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu na Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce udziela Sekretarz Miasta Zielonka w godzinach pracy urzędu (pon. 8:00 – 17:00, wt. – czw. 8:00 -16:00, pią. 8:00 – 15:00) (tel. 761 39 01)
 
VII. Wymagane dokumenty:
1. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce muszą zawierać:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) życiorys ze szczegółowym opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4) udokumentowane i potwierdzone doświadczenie zawodowe, o którym mowa w pkt. II ust. 5 (zaświadczenia lub kopie świadectw pracy);
5) kopie dyplomów, świadectw oraz zaświadczeń o posiadanym wykształceniu;
6) w przypadku posiadanego doświadczenia w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych w tym środków z programów unijnych - wykaz pozyskanych środków wraz ze wskazaniem ich źródła oraz miejsca realizacji projektów finansowanych ze środków pozabudżetowych;
7) w przypadku posiadanego doświadczenia w realizacji autorskich programów związanych z działalnością kulturalną, twórczością artystyczną lub edukacją kulturalną i sportową – wykaz opracowanych i zrealizowanych projektów wraz z ich opisem oraz terminem realizacji;
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt, 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2013.168 j.t.);
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
12) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym wydane na potrzeby konkursu;
13) referencje, o ile kandydat takie posiada;
14) pisemną autorską koncepcję programową dotyczącą funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce w okresie całej kadencji, uwzględniającą w szczególności:
a) rozwój oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, artystycznej z uwzględnieniem aktualnej oferty ośrodka;
b) rozwój oferty z zakresu działalności muzealnej, wystawienniczej i dziedzictwa historycznego w budynku oficyny muzealnej przy ul. Kolejowej 11;
c) efektywne wykorzystanie bazy lokalowej oraz infrastruktury sportowej będącej w zarządzie ośrodka;
d) współpracę ośrodka z jednostkami organizacyjnymi Miasta Zielonka, organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi z wykorzystaniem kapitału kulturowego z obszaru Miasta Zielonka;
e) perspektywiczną wizję rozwoju statutowej działalności ośrodka;
f) autorskie pomysły i zamierzenia kandydata związane z działalnością bieżącą ośrodka zarówno w przestrzeni kubaturowej, jak i przestrzeni publicznej;
g) plan promocji oferty ośrodka, jak również samego ośrodka;
h) ewentualną propozycję struktury organizacyjnej ośrodka ze szczegółowym opisem oraz umotywowaniem proponowanych działań w zakresie zatrudnienia.
2. Każdy wymagany dokument powinien być podpisany własnoręcznie przez osobę zgłaszającą się do konkursu. Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem oraz wskazaniem „za zgodność z oryginałem”.
3. Aplikacje konkursowe należy składać w Urzędzie Miasta Zielonka (ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka) w Biurze Obsługi Interesanta (poniedziałek: w godz. 8:00 – 17:00, wtorek – czwartek: w godz. 8 – 16, piątek. 8 - 15). w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce”
4. Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 października 2020 roku do godz. 16:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu aplikacji kandydata do Urzędu Miasta Zielonka. Dokumenty, które wpłyną po tej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane.
5. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania konkursowego, w przypadku ich nieodebrania przed osoby składające aplikacje, zostaną odesłane na adres wskazany w aplikacji.
 
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.
2. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Zielonka powoła zarządzeniem Komisję konkursową.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1) I etap: analiza złożonych dokumentów, wybór osób spełniających wymagania formalne (niezbędne). Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2) II etap: prezentacja kandydata, rozmowa kwalifikacyjna komisji z kandydatem.
Dopuszcza się możliwość przygotowania prezentacji multimedialnej i przedstawienia jej przez kandydata w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z zastrzeżeniem, iż musi być tożsama z informacjami zawartymi w przedstawionej aplikacji. O przygotowanej prezentacji należy poinformować komisję konkursową co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej i dostarczyć ją w wyznaczonym dniu rozmowy na nośniku cyfrowym.
3) Terminy przeprowadzania etapów konkursu:
a) I etap: 22 października - 26 października
b) II etap: 02 listopada – 06 listopada
4. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 01 grudnia 2020 r.
 
IX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów w konkursie na dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zielonka z siedzibą w Urzędzie Miasta Zielonka w Zielonce, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji. Jednakże dla osób niewybranych w konkursie przysługuje prawo do odbioru osobistego dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku ich nieodebrania w siedzibie Urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
8. Osoba, która złożyła aplikację w procedurze konkursowej, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na stanowisko i odrzuceniem kandydatury.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy