Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Urząd miasta Nowogard

 • 3 Maja 6, Nowogard
  Nowogard, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 25 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor
 • praca stacjonarna

Urząd miasta Nowogard

3 Maja 6

Nowogard

Twój zakres obowiązków

 • Zarządzanie i kierowanie działalnością OPS w Nowogardzie.

 • Organizacja pracy osób zatrudnionych w ośrodku.

 • Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Nowogardu.

 • Opracowywanie niezbędnych planów potrzeb w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

 • Współdziałanie z istniejącymi na terenie gminy i powiatu samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w realizacji zadań z pomocy społecznej.

 • Gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Realizacja zadań ujętych w planie finansowym.

 • Kontrolowanie prawidłowości zadań wykonywanych przez pracowników OPS.

 • Wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników OPS.

Nasze wymagania

 • Obywatelstwo polskie

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

 • ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Wykształcenie wyższe.

 • Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prawa pracy oraz postępowania administracyjnego.

Mile widziane

 • Umiejętność kierowania zespołem.

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

  Dodatkowe informacje

  Wymagane dokumenty:

  . Życiorys (CV).

  2. List motywacyjny.

  3. Kwestionariusz osobowy.

  4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy.

  6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach

  7. Oświadczenie o niekaralności.

  8. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

  9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych"

  10. Oświadczenie o treści: "oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

  Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać do dnia 15 września 2022r. do godz. 15.00 w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: "nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie" w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 (pok. nr 5). Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Katarzyna Kotkiewicz nr tel. (091)3926204, e-mail: [email protected], pokój 201.

  Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

  Urząd Miejski w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

  Złożone a nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia 15 września 2022 r. dokumenty podlegać będą likwidacji.

  O nas

  Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów.