Dyrektor Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej

Ministerstwo Spraw ZagranicznychO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 21 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor

Minister Spraw Zagranicznych 
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej
z siedzibą przy Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej.  

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej tj.:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.  
Charakter pracy na stanowisku dyrektora Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej wymaga gotowości do odbywania krajowych i zagranicznych delegacji służbowych.


W zakresie wiedzy i doświadczenia komisja konkursowa będzie w szczególności zwracać uwagę na:

 • posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza, preferowane posiadanie specjalizacji lekarskiej,
 • doświadczenie w nadzorze i/lub koordynowaniu działalności profilaktyczno-leczniczej przychodni,
 • znajomość jednego z oficjalnych języków ONZ na poziomie średniozaawansowanym: (preferowana znajomość j. angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego) lub B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR),
 • znajomość:
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
  • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 265),
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 o służbie zagranicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1854),
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, ze wskazaniem kontaktu telefonicznego i mailowego,
 • opis przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem/posiadanej specjalizacji, w tym w zakresie posiadania prawa do wykonywania zawodu lekarza,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją funkcjonowania i rozwoju Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej) nieprzekraczające 4 stron maszynopisu,
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 • oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 742.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania (plik „Oświadczenia” u dołu strony).  

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez kandydata.
Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dziennik Podawczy czynny w godz. 08:15 – 16:15) w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do MSZ) na adres:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Spraw Osobowych
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

 

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej 2021/2

Na kopercie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu konkursu dokumenty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.  

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy
  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: [email protected]
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Spraw Zagranicznych. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 14 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej w Warszawie dostępne są do wglądu w Przychodni Lekarskiej Służby Zagranicznej w dogodnym terminie, tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (22 523 85 87). Zapytania dotyczące przebiegu konkursu można kierować mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie (22 523 97 80).

Ogłoszenie archiwalne