Logo Pracuj.pl

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot"

GMINA MIASTA SOPOTU

 • Sopot, pomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor
 • praca stacjonarna

GMINA MIASTA SOPOTU

23 Marca 105

Sopot

Twój zakres obowiązków

 • a) Kierowanie działalnością i realizacja zadań SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

 • b) Dysponowanie w ramach udzielonych upoważnień i pełnomocnictw środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wydatkowanie.

 • c) Dbałość o jak najwyższą jakość wykonywanych przez SPZOZ świadczeń zdrowotnych.

 • d) Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów zawartych przez SPZOZ.

 • e) Planowanie i prowadzenie działań umożliwiających rozwój strukturalny SPZOZ, reagowanie na zmiany otoczenia Sanatorium w celu zapewnienia jego konkurencyjności.

 • f) Negocjowanie kontraktów z płatnikami usług medycznych oraz określanie ilości oraz wartości udzielanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem zakresów i rodzajów do rocznego Planu Finansowego Sanatorium.

 • g) Prowadzenie całokształtu działań związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w ramach realizowanych zadań jednostki.

 • h) Prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych dla projektów związanych z realizacją zadań jednostki.

 • i) Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników SPZOZ oraz związanej z tym dokumentacji.

 • j) Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników SPZOZ.

 • k) Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

 • l) Należyte planowanie, organizowanie pracy SPZOZ i usprawnianie jego organizacji.

 • m) Nadzór i kontrola nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów i ich otoczenia.

 • n) Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 • o) Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.

Nasze wymagania

 • a) wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie,

 • b) co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia w jednostce udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej,

 • c) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 • d) obywatelstwo polskie,

 • e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • f) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • g) posiadanie wiedzy i doświadczenia dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora jednostki,

 • h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Mile widziane

 • a) znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku, w szczególności aktów prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego: ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej, o gminach uzdrowiskowych, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów dot. finansów publicznych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż. oraz kodeksu pracy,

 • b) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem branży turystycznej,

 • c) umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników i szybkiego podejmowania decyzji,

 • d) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność,

 • e) umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,

 • f) odporność emocjonalna i samokontrola,

 • g) zaangażowanie w realizowaniu powierzonych zadań,

 • h) umiejętność łagodzenia konfliktów,

 • i) dyspozycyjność,

 • j) wysoka kultura osobista,

 • k) komunikatywność, samodzielność, kreatywność,

 • l) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

To oferujemy

 • a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • b) zmienne tempo pracy,

 • c) sytuacje stresowe,

 • d) konieczność szybkiego reagowania,

 • e) podejmowanie wiążących decyzji,

 • f) praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8-godzinnym,

 • g) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami,

 • h) miejsce wykonywania pracy: budynek SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” przy ul. B. Chrobrego 6/8 w Sopocie oraz Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik” przy ul. 23 Marca 105 w Sopocie (nie występują bariery architektoniczne w dostępności do stanowiska pracy).

Wymagane dokumenty

 • Wzory dokumentów wymienionych w pkt d oraz j dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu w zakładce PRACA W URZĘDZIE - DOKUMENTY DO POBRANIA

  Przejdź do dokumentu >

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 29.09.2023
 • pocztą

  dokumenty aplikacyjne winny być doręczone listownie w terminie do dnia 29 września 2023 r. pod adresem: Urząd Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot

 • osobiście

  dostarczone osobiście do Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok..65, 1. piętro

Wymagane dokumenty:

a) CV bez zdjęcia,

b) list motywacyjny,

c) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie,

d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

f) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

g) referencje /fakultatywnie/,

h) podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i) podpisane oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora jednostki,

j) podpisane oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji,

k) podpisane oświadczenie o obowiązku publikacji danych osobowych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, cv oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być doręczone listownie w terminie do dnia 29 września 2023 r. pod adresem:

Urząd Miasta Sopotu

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

81-704 Sopot

lub dostarczone osobiście do Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 pok..65, 1. piętro

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „UZDROWISKO SOPOT” W SOPOCIE”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub niekompletne z punktu widzenia weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

Informacje o wszystkich oferowanych stanowiskach pracy zamieszczone są na stronie bip.sopot.pl w zakładce Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz Praca w Urzędzie Miasta.

GMINA MIASTA SOPOTU

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE

PREZYDENT MIASTA SOPOTU ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „UZDROWISKO SOPOT„ W SOPOCIE z siedzibą przy ul. B. Chrobrego 6/8 SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK” W SOPOCIE przy ul. 23 Marca 105

Przewiń do profilu firmy