Dyrektor Stacji Naukowej PAN

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Rzym, Włochy

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor
Prezes Polskiej Akademii Nauk

w oparciu o art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 oraz Decyzję nr 40/2021 Prezesa Polskiej Akademii Nauk  z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko

 dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie,
zwanej dalej "Stacją"

Kierowanie działalnością Stacji, w tym:

 • Organizacja działalności merytorycznej Stacji polegającej na wspieraniu korporacji PAN, instytutów PAN oraz naukowców realizujących badania naukowe w Polsce w:
  • realizacji projektów międzynarodowych,
  • poszukiwaniu partnerów zagranicznych,
  • poszukiwaniu zagranicznych źródeł finansowania i ofert stypendialnych,
  • popularyzacji wyników badań realizowanych w polskich instytucjach naukowych.
 • Opracowywanie finansowych i zadaniowych planów działalności stacji oraz ich korekt.
 • Racjonalna gospodarka środkami finansowymi i materialnymi.
 • Nadzór nad realizacją planu finansowego i zadaniowego stacji.
 • Zarządzanie zespołem pracowników, organizacja pracy i nadzór na wykonaniem powierzonych zadań.
 • Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Sporządzanie sprawozdań.
 • Zawieranie umów.

Kandydaci powinni posiadać:

 • co najmniej 5-letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
 • udokumentowaną biegłą znajomość języka włoskiego i dobrą znajomość języka angielskiego,
 • utrwalone kontakty z włoskimi instytucjami działającymi w obszarze nauki oraz znajomość polityki naukowej Republiki Włoskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej priorytetów w nauce,
 • znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkowym atutem będą również:

 • stopnia/tytułu naukowego,
 • umiejętności i predyspozycji menadżerskich,
 • doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
 • referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w zarządzaniu nauką oraz doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę działających w kraju i za granicą,
 • znajomość zasad systemu prawnego Republiki Włoskiej.

Oferujemy:

 • pracę w siedzibie Stacji położonej w centrum Rzymu,
 • mieszkanie służbowe udostępnione na podstawie umowy użyczenia,
 • wynagrodzenie ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1513).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • list motywacyjny,
 • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Stacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz znajduje się na stronie http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych w pkt. 1.1)- 1.2),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu praca na stanowisku dyrektora Stacji wykonywana będzie przez kandydata w pełnym wymiarze czasu pracy, a Stacja będzie dla kandydata jedynym miejscem zatrudnienia.
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) – dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.
 • zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Rzymie.”

Przewidywany termin objęcia stanowiska: pierwszy kwartał 2022 r.

Termin składania ofert: 11 grudnia 2021 r. do godz. 16:15

Miejsce składania zgłoszeń: 

Sekretariat konkursu
Biuro Współpracy z Zagranicą PAN
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
pokój 2509 (XXV piętro)

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decydować będzie data stempla pocztowego bądź data i godzina przesłania skanu zgłoszenia na adres elektroniczny: [email protected]

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone 15 grudnia 2021 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W razie konieczności możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy w trybie on-line. 
Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich pisemny wniosek złożony w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:
tel. (22) 182-65-08, (22) 182-65-06

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Stacji Naukowej PAN.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Ogłoszenie archiwalne