Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Techniczny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Warszawska 24

Stare Miasto

Kraków

Twój zakres obowiązków

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku dotyczy spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem zadań budowlanych oraz eksploatacją i gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:

a) nadzór nad pracą podległych jednostek organizacyjnych, m.in. w zakresie stanu budynków i budowli, prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji technicznych, dozór terenu, obiektów i majątku PK, dostawy mediów, gospodarki odpadami, racjonalnego wykorzystania bazy lokalowej;

b) przygotowaniem materiałów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

c) zapewnienie zaopatrzenia w aparaturę oraz środki trwałe i materiały, obsługi transportowej PK, utrzymanie porządku i czystości na PK;

d) kierowanie 150 osobowym zespołem pracowników.

Nasze wymagania

2. Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane: techniczne w branży budowlanej lub architektonicznej);

b) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania prac budowlanych lub projektowe w branży architektura lub konstrukcja;

c) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy): minimum 6 lat w tym minimum 3 lata staży pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w wykonawstwie;

d) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku: minimum 3 lata;

e) znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym;

f) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:

• umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem 150 pracowników,

• doświadczenie we współpracy z organami rządowymi i samorządowymi,

• myślenie strategiczne i zdolności menedżerskie,

• operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,

• nienaganna postawa etyczna.

3. Mile widziane:

• znajomość procedur przetargowych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych;

• znajomość zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami;

• znajomość zagadnień z zakresu gospodarki materiałowej i magazynowej oraz obsługi transportowej;

• znajomość zagadnień przepisów bhp, bezpieczeństwa p.poż i obrony cywilnej;

• wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu funduszy przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji (MEiN, PFRON, NFOŚiGW, fundusze strukturalne);

• znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych uczelni oraz obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych i przepisów, dot. jednostek sektora finansów publicznych.

To oferujemy

5. Oferujemy:

• dodatkowe dni wolne 5-9 w zależności od kalendarza;

• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13 pensja);

• elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy od 6:00 do 9:00, a zakończenia pomiędzy 14:00 a 17:00);

• dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie grupowe oraz opieka medyczna w ramach umowy z PZU;

• świadczenia z zakresu ZFŚS m.in: karta Mulitsport, dofinasowanie do pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub klubie dziecięcym, dofinasowanie biletów do kin, teatrów, opery, koncertów, kabaretów, widowisk muzycznych itd., półkolonii dla dzieci pracowników PK, Term, Energylandii, wycieczek dla pracowników PK (krajowych i zagranicznych), oraz zajęć sportowych.

4. Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

• list motywacyjny;

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy: [email protected]

w terminie do 7 grudnia 2022r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Technicznego, w przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy wpisać: konkurs na stanowisko Dyrektora Technicznego.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa w pkt 4.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach od 09.01.2023r. do 20.01.2023r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.