Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego

DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJO firmie

 • Białystok, podlaskie

 • Ogłoszenie wygasło 3 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Dyrektor/Prezes
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego

Osoba zatrudniona na proponowanym stanowisku odpowiedzialna będzie za całokształt działalności Wojskowego Biura Emerytalnego w  Białymstoku właściwego w sprawach ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia dla żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • komunikacja,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • kreatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących:
 • zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 • emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • służby wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • przepisów prawa pracy i finansów publicznych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w ubezpieczeniach społecznych,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników,
 • dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność

NIEZBĘDNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • CV i list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku nadesłania kopii wyżej wymienionych dokumentów oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy kandydat obowiązany jest okazać komisji rekrutacyjnej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 27 lipca 2020 r.  za pomocą przycisku

Aplikuj lub pocztą na adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Spraw Socjalnych

Al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego - nie otwierać"

lub

w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej (Punkt Podawczy ) w godz. 8.00 - 15.30.

W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Departamentu Spraw Socjalnych MON „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Departamentu Spraw Socjalnych MON, a w przypadku złożenia dokumentów na Punkcie Podawczym, decyduje informacja zawarta na kopercie o dacie ich złożenia. Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE

 • .Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniach 3 - 6 sierpnia 2020 r., o czym wybrani kandydaci, zostaną powiadomieni indywidualnie mailowo lub telefonicznie. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym terminie oznacza jego rezygnację.
 • Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie znajomość zagadnień określonych w wymaganiach dodatkowych ogłoszenia. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenione będą również wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty, inne niż wymagane w ogłoszeniu.
 • Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 • O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Departament Spraw Socjalnych MON powiadomi kandydata pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia postępowania.
 • Oryginały dokumentów zostaną zwrócone na wskazany adres pocztowy osobom, które nie zostały zakwalifikowane.
 • Z uwagi na stan epidemii osoby zaproszone na rozmowy zobowiązane są do zachowania reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, przyłbice) chyba, że przepisy ulegną zmianie.
 • Kandydatom nie będą zwracane jakiekolwiek poniesione przez nich koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym.
powyżej 4 lat

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony - jeden rok, poczynając       od dnia 1 października 2020 r., z możliwością jej przedłużenia lub zawarcia na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • stałe wynagrodzenie.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy