Oferta pracy

Dyrektor zagranicznej stacji naukowej

Polska Akademia Nauk

 • Berlin, Niemcy

  zagranica
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • dyrektor
 • praca stacjonarna

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja działalności merytorycznej stacji polegająca na: 1) realizacji własnych projektów (badań) naukowych oraz koordynowanie badań pracowników CBH PAN z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich; 2) wspieraniu korporacji PAN, instytutów PAN oraz naukowców realizujących badania naukowe w Polsce w: - realizacji projektów międzynarodowych; - poszukiwaniu partnerów zagranicznych; - poszukiwaniu zagranicznych źródeł finansowania i ofert stypendialnych; - popularyzacji wyników badań realizowanych w polskich instytucjach naukowych.

 • Współpraca z Radą Naukową w celu uzgadniania kierunków działalności merytorycznej Centrum.

 • Opracowywanie finansowych i zadaniowych planów działalności stacji oraz ich korekt.

 • Racjonalna gospodarka środkami finansowymi i materialnymi.

 • Nadzór nad realizacją planu finansowego i zadaniowego stacji.

 • Zarządzanie zespołem pracowników, organizacja pracy i nadzór na wykonaniem powierzonych zadań.

 • Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • Sporządzanie sprawozdań.

 • Zawieranie umów.

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego,

 • co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,

 • doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi,

 • biegłą znajomość języka niemieckiego i języka angielskiego,

 • znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Niemiec,

 • znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Mile widziane

 • udokumentowany dorobek naukowy w obszarze historii stosunków polsko-niemieckich,

 • doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,

 • owocne kontakty z niemieckimi placówkami działającymi w obszarze nauki,

 • efektywne kontakty z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę.

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 30.05.2022
 • osobiście

  Sekretariat konkursu

  Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509

  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

  Pałac Kultury i Nauki

Do zgłoszenia należy dołączyć:

˗ pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju CBH PAN w Berlinie,

˗ życiorys naukowy,

˗ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)

˗ dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych

w pkt 1.1- 1.5,

˗ oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

˗ oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Centrum będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,

a stacja będzie dla kandydata jedynym miejscem zatrudnienia,

˗ zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,

˗ oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,

˗ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

˗ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,

˗ zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie danych osobowych kandydata w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora stacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.”

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 17 września 2022 r.

Termin składania ofert: 30 maja 2022 r. do godz.16.00

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, decydować będzie data stempla pocztowego bądź data i godzina przesłania skanu zgłoszenia na adres elektroniczny [email protected]

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W razie konieczności możliwe będzie przeprowadzenie rozmów

w trybie on-line. Termin rozmów kwalifikacyjnych wstępnie ustalony został na 8 lub 9 czerwca br.

Złożone dokumenty będą zwracane zainteresowanym jedynie na ich wniosek.

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat konkursu:

tel. (22) 182-65-08, 182-65-06