Ta oferta pracy jest nieaktualna od 272 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Dyrektor zagranicznej stacji naukowej PAN

 • Bruksela, Belgia
 • Dyrektor/Prezes
 • 2018-02-12

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  POLSKA AKADEMIA NAUK


  ogłasza nabór na stanowisko

  Dyrektora zagranicznej stacji naukowej PAN w Brukseli
   działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA

  1.Kandydaci powinni posiadać:

  • co najmniej 5 letni staż pracy w polskich instytucjach naukowych,
  • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w zarządzaniu zespołem pracowników,
  • doświadczenie w zarządzaniu nauką, a także we współpracy z europejskimi instytucjami naukowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej,
  • biegłą znajomość języka francuskiego i języka angielskiego,
  • znajomość struktur i zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, w szczególności tych, których kompetencje wiążą się z problematyką badań naukowych i prac rozwojowych,
  • znajomość podstawowych zasad systemu prawnego Belgii oraz wiedzę o nauce, gospodarce i kulturze Belgii,
  • znajomość odpowiednich polskich aktów prawnych, w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy
   o Polskiej Akademii Nauk.

  2.Ponadto atutem będzie:

  • posiadanie przez kandydata co najmniej stopnia naukowego doktora,
  • doświadczenie kandydata w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze, w tym o granty Unii Europejskiej,
  • załączenie referencji potwierdzających kompetencje zawodowe w obszarze nauki, zarządzania nauką i public relations, w tym niezbędne doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami instytucji wspierających i finansujących naukę działających na terenie kraju.

  3.Do zgłoszenia należy dołączyć niezbędnie:

  • pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Biura,
  • życiorys naukowy,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony na stronie: http://instytucja.pan.pl/index.php/sprawy-pracownicze)
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów formalnych, określonych w pkt 1.1- 1.4,
  • oświadczenie kandydata o woli zatrudnienia na warunkach polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, praca na stanowisku dyrektora Biura będzie przez kandydata wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia, uniemożliwiających podjęcie pracy na stanowisku kierowniczym,
  • oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożonym już oświadczeniu lustracyjnym innemu podmiotowi (Ustawa z dn. 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - Dz. U. Nr 63 z 2007 r. poz. 425 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

  4. Przewidywany termin objęcia stanowiska:

   

  1 listopada 2018 r.

   

  5. Termin składania ofert:

   

  13 kwietnia 2018 r. do godz.16.00


  6. Miejsce składania ofert:

   

  Sekretariat konkursu

  Biuro Współpracy z Zagranicą PAN, pokój 2509

  pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

  Pałac Kultury i Nauki

  tel. kontaktowy: 22 182 6508

  więcej szczegółów https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/konkursy-na-dyrektora-zagranicznej-stacji-naukowej-pan 

   

   

  Dokumenty wymienione w punkcie 3 można również  przesyłać klikając w przycisk Aplikuj.

   


  Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, którzy zostaną powiadomieni telefonicznie o kwalifikacji do następnego etapu naboru. Odrzucone aplikacje zostaną odesłane na wniosek dołączony do poszczególnych ofert, w przeciwnym przypadku aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.