Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Dyrektor Żłobka

FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BRATNIAK

FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BRATNIAK

Bydgoska 19B

Krowodrza

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • Kierowanie, planowanie, organizowanie oraz kontrola nad działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem żłobka;

 • Uzgadnianie z organem, który utworzył Żłobek zasad organizacji placówki z uwzględnieniem potrzeb dzieci korzystających z usług Żłobka;

 • Zapewnienie należytego stanu higieniczno – sanitarnego Żłobka oraz warunków bezpieczeństwa dzieci i personelu na terenie Żłobka,

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka;

 • Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka (bez zatrudniania i zwalniania);

 • Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi;

 • Prowadzenie procesu rekrutacji dzieci i związanej z tym dokumentacji;

 • Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie;

 • Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości;

 • Ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki;

 • Praca z dziećmi w charakterze opiekuna;

 • Budowa pozytywnego wizerunku żłobka i doskonalenie standardów opieki w żłobku;

 • Realizacja innych czynności wynikających z zadań obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki.

Nasze wymagania

 • I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata (formalne):

 • Wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zmianami)

 • Obywatelstwo polskie;

 • Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo);

 • Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 • II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Opracowanie koncepcji pracy Żłobka UJ „Żaczuś” zawierającej uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne podmiotu;

 • Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych;

 • Znajomość przepisów prawa pracy, w szczególności kodeksu pracy;

 • Znajomość zasad zarządzania oraz predyspozycje do realizacji zadań pracodawcy; umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;

 • Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych;

 • Komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

 • Gotowość do samodoskonalenia, kreatywność, wysoka kultura osobista;

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

To oferujemy

 • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 3 miesięcy. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony;

 • Wymiar czasu pracy - 1 etat,

 • Miejsce pracy - Żłobek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczuś”, ul. Bydgoska 19B, 30-056 Kraków

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu Kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka UJ „Żaczuś”, należy składać osobiście w Biurze Zarządu Fundacji „Bratniak”, ul. Piastowska 47 (DS. Piast) lub przesłać na wskazany adres: Biuro Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak” ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków, do dnia 17 sierpnia 2022 roku, do godziny 15:00.

 • Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 • Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

 • Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • termin rozpoczęcia pracy na stanowisku – 01.09.2022 r.