Logo Pracuj.pl

Ekspert ds. Biologii Wód

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie obejmującym ocenę wpływu planowanych przedsięwzięć na jakość wód na poziomie wartości granicznych wskaźników jakości elementów biologicznych wód powierzchniowych śródlądowych i morskich, na potrzeby postępowań administracyjnych, w tym dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych

 • Opracowywanie i/lub aktualizowanie treści Raportu OOŚ w powyższym zakresie

 • Znajomość metod analitycznych i/lub modelowych stosowanych w ocenach oddziaływania ilościowego i jakościowego na wskaźniki elementów biologicznych wód powierzchniowych

 • Opracowywanie stosownie do kompetencji zakresu dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców i udział oraz prowadzenie postępowań zakupowych, w przedmiotowym zakresie z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych

 • Udział w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi i nadzór nad realizacją zleceń

 • Weryfikacja uzyskanych wyników analiz w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

 • Przetwarzanie wyników przestrzennych i modelowych w standardzie GIS

 • Dobór lub weryfikacja zaproponowanych środków minimalizujących negatywny wpływ na stan wód powierzchniowych w kontekście niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych określonych w planach gospodarowania wodami

 • Udział w opracowaniu dokumentacji środowiskowej lub nadzór nad opracowywaniem dokumentacji dla EJ w zakresie analiz hydrobiologicznych

 • Przygotowywanie informacji oraz materiałów do dokumentacji przetargowych, opracowywanie wymogów dla dokumentacji, udział w postępowaniach zmierzających do wyłonienia wykonawców w zakresie analiz hydrobiologicznych

 • Terminowa realizacja zleconych przez przełożonego zadań, w tym udział w przygotowywaniu materiałów, sprawozdań, zestawień i prezentacji

 • Współpraca z doradcami, podwykonawcami i ekspertami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

 • Monitorowanie, raportowanie i kontrola realizacji projektu w podległym obszarze na poszczególnych etapach rozwoju projektu (przygotowanie, projektowanie i budowa)

 • Budowa i rozwój kompetencji własnych oraz współpraca w zespole

 • Wspieranie merytoryczne pozostałych działów Spółki w zakresie posiadanych kompetencji

 • Wsparcie merytoryczne w trakcie wyjazdów terenowych, udział w spotkaniach z organami administracji publicznej oraz interesariuszami

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, w dziedzinie Biologii, Ekologii, Nauk Przyrodniczych, Ochrony Środowiska lub pokrewnych

 • Minimum 10 lat doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu i/lub opiniowaniu dokumentacji środowiskowej (raporty oceny oddziaływania na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięcia, operaty wodnoprawne), w zakresie wpływu przedsięwzięć na komponenty biologiczne środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na reprezentatywne dla stanu wód gatunki fauny i flory

 • Umiejętność przeprowadzania oceny wpływu przedsięwzięć na komponenty biologiczne środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na reprezentatywne dla stanu wód gatunki fauny i flory

 • Znajomość procesów fizycznych, chemicznych i zjawisk biologicznych zachodzących w środowiskach wodnych z uwzględnieniem różnic występujących w odmiennych ekosystemach wodnych

 • Znajomość podstawowych grup systematycznych zwierząt i gatunków roślin występujących w środowisku wodnym

 • Znajomość metod jakościowych i ilościowych oceny stanu organizmów środowisk wodnych oraz metod dokumentowania badań

 • Znajomość zasad prowadzenia monitoringu jakościowego wód powierzchniowych na potrzeby PMŚ

 • Znajomość metod obliczania wyników indeksów z wyników pomiarów dla ppk w zakresie elementów biologicznych

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2

Mile widziane

 • Znajomość ustawy Prawo Wodne oraz aktów wykonawczych do ustawy w stopniu umożliwiającym weryfikację wyników analiz biologicznych w kontekście klasyfikacji jakości wód powierzchniowych (śródlądowych i morskich)

 • Ogólna znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 • Prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania

 • Szansę na udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym

 • Pracę w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Atmosferę wsparcia i współpracy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania

 • Benefity pozapłacowe

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie wypoczynku

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o to spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Przewiń do profilu firmy