Ta oferta pracy jest nieaktualna od 51 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Ekspert ds. Jakości Środowiska Abiotycznego

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 02.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  PGE EJ 1 sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE będącej jednym z liderów sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. 
  PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
   
  Obecnie PGE EJ 1 sp. z o.o.
   
  poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Ekspert ds. Jakości Środowiska Abiotycznego

  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr Ref: BALiŚ/09/2018

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

  • Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu spraw związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
  • Udział w pracach odbiorowych z zakresu badań prowadzonych na potrzeby weryfikacji lokalizacji
  • Wykonywanie analiz na potrzeby budowy elektrowni jądrowych w zakresie realizowanego programu badań lokalizacyjnych i środowiskowych
  • Przygotowywanie zakresów oraz wstępnych metodyk badań niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
  • Wizyty terenowe na obszarach badań
  • Udział w pracach nad raportami o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportami lokalizacyjnymi
  • Przygotowanie materiałów, sprawozdań, zestawień i prezentacji
  • Czynny udział w usprawnianiu istniejących procesów i procedur
  • Interpretacja i opracowywanie materiałów na potrzeby procedur środowiskowych i lokalizacyjnych
  • Uczestnictwo w spotkaniach projektowych wewnętrznych i zewnętrznych
  • Współpraca z innymi komórkami merytorycznymi

  Profil idealnego kandydata:

  • Wykształcenie wyższe w zakresie Nauki o ziemi i o środowisku lub Inżynierii środowiska
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2) w mowie i piśmie, w tym języka specjalistycznego w zakresie badań lokalizacyjnych i środowiskowych
  • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego
  • Doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz i opracowań
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia pomiarów środowiska
  • Znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz aktów powiązanych
  • Doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem opracowań dla potrzeb ocen oddziaływania na środowisko (w szczególności raportów oddziaływania na środowisko) oraz ochroną środowiska
  • Znajomość zagadnień związanych z modelowaniem procesów środowiska naturalnego
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy w zespole

  Dodatkowymi atutami będą:

  • Znajomość polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa atomowego
  • Znajomość wymagań regulacyjnych (licencyjnych) MAEA dla projektów budowy elektrowni jądrowych
  • Doświadczenie w realizacji projektów jądrowych
  • Znajomość zasad uzyskiwania decyzji organów regulacyjnych za granicą dla projektu jądrowego
  • Doświadczenie w modelowaniu procesów środowiska naturalnego
  • Znajomość obsługi zastosowań aplikacji typu GIS, znajomość oprogramowania ESRI Arcgis

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Możliwości rozwoju zawodowego
  • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym
  • Benefity pozapłacowe
  Oferty kandydatów zawierające cv, list motywacyjny proszę przesyłać
   
  do dnia 2 grudnia klikając w przycisk:
  aplikuj
  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49. 
  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
  III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w  celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa, podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane, a także mogą być udostępniane wybranym spółkom GK PGE zaangażowanym w proces rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   
  Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.