Logo Pracuj.pl

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Ekspert ds. Modelowania Hydrologicznego

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

 • Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa
 • Praca od zaraz

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132

Ochota

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie modelowań hydrologicznych z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania oddziaływania ilościowego i jakościowego na wody powierzchniowe; nadzór nad odbiorem podobnych analiz od wykonawcy zewnętrznego wraz z ich weryfikacją numeryczną

 • Opracowywanie dokumentacji w zakresie obejmującym ocenę wpływu planowanych przedsięwzięć na jakość wód w zakresie poszczególnych wskaźników jako elementów jakości wód powierzchniowych śródlądowych i morskich, na potrzeby postępowań administracyjnych, w tym dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodnoprawnych

 • Opracowywanie i/lub aktualizowanie treści Raportu OOŚ w powyższym zakresie

 • Weryfikacja uzyskanych wyników analiz w kontekście obowiązujących przepisów w zakresie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych

 • Przetwarzanie wyników przestrzennych i modelowych w standardzie GIS

 • Dobór lub weryfikacja zaproponowanych środków minimalizujących negatywny wpływ na stan wód powierzchniowych w kontekście niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych określonych w planach gospodarowania wodami

 • Opracowywanie zakresu merytorycznego dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców badań i analiz hydrologicznych oraz udział w postępowaniach zakupowych

 • Nadzór nad realizacją zleceń; współpraca z wykonawcami i podwykonawcami, udział w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi

 • Udział/nadzór w opracowaniu dokumentacji środowiskowej dla kolejnej EJ w zakresie analiz hydrologicznych

 • Terminowa realizacja zleconych przez przełożonego zadań, w tym udział w przygotowywaniu stanowisk, sprawozdań, zestawień, prezentacji itp.

 • Wspieranie innych biur Spółki; współpraca z doradcami i ekspertami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

 • Monitorowanie, raportowanie i kontrola realizacji projektu w obszarze odpowiedzialności na poszczególnych etapach rozwoju projektu (przygotowanie, projektowanie i budowa)

 • Budowa i rozwój kompetencji własnych oraz współpraca w zespole

 • Wsparcie merytoryczne w trakcie wyjazdów terenowych, udział w spotkaniach z organami administracji publicznej oraz interesariuszami w siedzibie spółki, oraz poza nią, np. w miejscu lokalizacji EJ1 i kolejnej EJ

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ochrona lub Inżynieria Środowiska / Geografia / kierunki pokrewne

 • Minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu analiz hydrologicznych i ich interpretacji

 • Praca z użyciem narzędzi i oprogramowania do modelowania wód w ujęciu ilościowym i jakościowym (np. SWAT, AEM3D, CORMIX, DELFT, MIKE 21, FLOW-3D Hydro, i inne)

 • Umiejętność wykonywania modelowań hydrologicznych w zakresie rozprzestrzeniania i przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, w tym modelowania zmian w zlewniach wód powierzchniowych wynikających z realizacji inwestycji

 • Znajomość zasad prowadzenia monitoringu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych na potrzeby PMŚ

 • Znajomość zasad klasyfikacji stanu jakości wód powierzchniowych oraz zasad oceny osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla tych wód

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2

Mile widziane

 • Znajomość ustawy Prawo Wodne oraz aktów wykonawczych do ustawy w stopniu umożliwiającym weryfikację wyników analiz ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych

 • Ogólna znajomość prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 • Znajomość metod obliczania indeksów z wyników pomiarów dla ppk w zakresie elementów biologicznych i fizyko-chemicznych oraz określania wartości wskaźników hydromorfologicznych z użyciem stosowych metodyk (np. HIR)

 • Umiejętność wykonywania modelowań hydrologicznych w zakresie procesów fizycznych jakim podlega woda morska w tym rozprzestrzeniania i przemieszczania się zanieczyszczeń w wodach morskich

 • Prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Możliwości rozwoju zawodowego oraz ciekawe wyzwania

 • Szansę na udział w unikalnym na skalę Polski projekcie inwestycyjnym o charakterze strategicznym

 • Pracę w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole

 • Atmosferę wsparcia i współpracy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i system nagradzania

 • Benefity pozapłacowe

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie wypoczynku

Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o to spółka celowa, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka będzie realizowała wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Przewiń do profilu firmy