Ekspert ds. obsługi projektu

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIEO firmie

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE

aleja Niepodległości 188/192

Warszawa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
poszukuje:
eksperta ds. obsługi projektu
(poza korpusem służby cywilnej, 4 etaty)
w Departamencie Promocji i Wspierania Innowacyjności
Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację zadań zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu oraz przyjętymi procedurami,
 • obsługę naboru wniosków, weryfikacje wniosków przedsiębiorców, prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami, przygotowywanie umów,
 • przygotowywanie wniosków o płatność oraz innych sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji projektu,
 • opracowywanie dokumentacji wyboru wykonawców w ramach zadań projektowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami UPRP,
 • kontrole projektu i udział w działaniach ewaluacyjnych,
 • wsparcie w realizacji działań promocyjnych projektu,
 • wykonywanie innych zadań związanych z obsługą projektu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,
 • znajomość Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • znajomość kompetencji oraz zadań Urzędu Patentowego RP,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (MS Word i MS Excel) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, kopiarka),
 • umiejętności analityczne,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusza,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna).

Wymagania dodatkowe:

 • szkolenia/studia podyplomowe z zakresu: realizacji projektów, funduszy UE, finansów publicznych, zamówień publicznych,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej obejmującej: przygotowanie wniosków, umów i innych dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami, prowadzenie spraw finansowych i postępowań związanych z wyborem wykonawców, inne prace wynikające z postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym szkolenia,
 • umowę o pracę na czas trwania projektu, tj. ok 2 lat (wynagrodzenie netto w przedziale 3-3,5 tys. zł).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv/życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o odbyciu praktyki, stażu, kopie opisów stanowisk pracy),
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Oświadczenia do pobrania - TUTAJ

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/ kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,   
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wymienione
  w wymaganiach dodatkowych, odbycie odpowiednich szkoleń i studiów podyplomowych.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać z dopiskiem: „Rekrutacja DPI/ekspert” w terminie do dnia: 31 lipca 2020 roku.

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID -19) wyjątkowo dopuszczamy składanie kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na za pomocą przycisku Aplikuj. Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.

Za datę doręczenia uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o ogłoszeniu: https://uprp.gov.pl/pl

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy